Home Jean Monnet CoE Czym jest JM CoE? Katedra Jean Monnet Misja i cele Działalność Konferencje naukowe Konferencja kwiecień 2010 Wykład p. ambasadora H. Winklera 19 maja 2009 Symulacje obrad RE 8 kwietnia 2009 Wykład prof. J. Buzka 13-14 października 2008 29 maja 2007 18 maja 2005 18 maja 2004 Konferencje Wspólna Europa Konferencja 2007 Konferencja 2006 Konferencja 2005 Konferencja 2004 Konkurs Europę warto poznać 2008 (4. edycja) 2007 (3. edycja) 2006 (2. edycja) 2005 (1. edycja) Katedra EIG Pracownicy Helena Tendera-Właszczuk Wojciech Bąba Aleksandra Pleśniarska Rafał Prostak Magdalena Zajączkowska Katarzyna Cymbranowicz Działalność dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne Informacje dla seminarzystów Konferencje dydaktyczne Działalność naukowa Publikacje Badania statutowe Konferencje naukowe Współpraca międzynarodowa Publikacje Katedry Kierunek "Europeistyka" Charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Informacje dla kandydatów Przedmioty Wykładowcy Koło Naukowe Integracji Europejskiej KNIE w Brukseli KNIE na XX Forum Ekonomicznym Udział w obchodach Dnia Europy 2010 Konferencja Polityka Wschodnia Konferencja Partnerstwo Wschodnie Festiwal Nauki 2009 Wykład otwarty dr Marty Wajdy-Lichy Wyjazd studyjny do Lwowa Specjalności Biznes i współpraca na rynku UE Menedżer projektów europejskich Wykaz przedmiotów na specjalnościach Osoby prowadzące zajęcia Praca i staże Linki Materiały KEIG Polecane strony Źródła danych Ośrodki naukowe Kontakt In English  Jean Monnet CoE Staff Helena Tendera-Wlaszczuk Teaching activities European Studies programme European Studies graduate profile Bachelor and Master Courses Research activities Research projects Books published Scientific papers 2008 Scientific papers 2009 Conferences and seminars (UEK) 2009/06/29 2009/05/19 2009/04/23-24 2009/04/08 2009/03/09 2008/10/14 2008/10/13 2008/01/07 2007/05/29 2006/04/04 2006/04/04 - round table 2005/05/18 2004/05/18 External activities Conferences and seminars Annual competition International conferences Contact us Fanpage FB
 
 
 
Współpraca międzynarodowa Katedry EIG

I Mediterranei South/East Dialogue – Thematic Network

1. Strona internetowa programu: http://www.imediterranei.eu

2. Charakterystyka programu

"I Mediteranei": Sieć tematyczna Południe-Wschód

Głównym celem utworzenia sieci tematycznej „I Mediteranei” było promowanie lokalnych tradycji i produktów w zglobalizowanym świecie i społeczeństwie. Głównymi obszarami badawczymi sieci są: ochrona środowiska, ochrona zdrowia, podnoszenie poziomu i jakości życia ludności, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz wspieranie rozwoju turystyki. Sieć rozpoczęła oficjalnie działalność 1 października 2003 r.Sieć działa na zasadzie interdyscyplinarnego forum wymiany wiedzy i doświadczeń między Katedrami Jean Monnet, wydziałami i katedrami uniwersytetów, konsorcjami, autorytetami lokalnymi, organizacjami non profit, itp.Istnienie sieci ma służyć lepszemu wykorzystaniu potencjału ekonomicznego i społecznego krajów i regionów Europy Południowej oraz Europy Środkowo-Wschodniej, jako obszarów pozostających poza tradycyjnym centrum procesów integracyjnych na kontynencie europejskim.Absolwenci studiów prowadzonych w ramach Sieci założenia powinni być nie tylko specjalistami w wybranych przez siebie dziedzinach, ale również posiadać odpowiedni poziom wiedzy z zakresu analizy zalet i słabości otoczenia lokalnego (środowisko przyrodnicze, potencjał turystyczny, system ochrony zdrowia, itd.).Podmioty będące uczestnikami Sieci wykorzystują w procesie dydaktycznym nowoczesne metody i techniki nauczania, takie jak min.: telekonferencje, kursy elektroniczne, treningi umiejętności, staże naukowe.Zdefiniowane obszary tematyczne są analizowane w ramach Sieci przez zespoły robocze. Zespoły realizują swoje zadania w drodze okresowych bezpośrednich (fizycznych) spotkań a także regularnych aktualizacji zgromadzonych danych przy wykorzystaniu internetu.Zespoły tematyczne realizują swoje zadania poprzez min.:

 • tworzenie zaleceń dla podmiotów lokalnych (tzw. dobrych praktyk),
 • prowadzenie otwartych warsztatów tematycznych,
 • organizowanie konferencji z udziałem ekspertów,
 • przygotowywanie i dystrybucja materiałów dydaktycznych,
 • tworzenie programów profesjonalnego rozwoju,
 • organizowanie ciał doradczych różnego typu,
 • popularyzacja wyników działania zespołów (publikacje papierowe, strony internetowe, biuletyny elektroniczne).

Grupami docelowymi działań Sieci są:

 • pracownicy i studenci a także personel administracyjny uczelni wyższych z krajów członkowskich UE,
 • pracownicy organów administracji centralnej i lokalnej,
 • przedsiębiorcy, pracownicy firm, przedstawiciele wolnych zawodów,
 • izby handlowe, konsorcja, stowarzyszenia gospodarcze.

Monitorowaniem działalności Sieci zajmują się specjalnie w tym celu powołane centra oceny, w skład których weszli urzędnicy Komisji Europejskiej oraz zewnętrzni profesjonalni konsultanci. Centra te wraz z koordynatorami Sieci oraz profesorami katedr Jean Monet uczestniczących w Sieci tworzą Komitet Naukowy Sieci.

3. Oferta dydaktyczna programu

 1. Studia pierwszego stopnia (Degree) "Integracja europejska: turystyka, środowisko i jakość życia".
  1. Prezentacja studiów [pobierz...]
  2. Ramy czasowe studiów [pobierz...]
  3. Formularz aplikacyjny [pobierz...]
 2. Szkoła letnia Malta 2007
  1. Szczegóły [pobierz...]

 

wstecz do początku
 
 
 
Polecamy / Recommended: