Home Jean Monnet CoE Czym jest JM CoE? Katedra Jean Monnet Misja i cele Działalność Konferencje naukowe Konferencja kwiecień 2010 Wykład p. ambasadora H. Winklera 19 maja 2009 Symulacje obrad RE 8 kwietnia 2009 Wykład prof. J. Buzka 13-14 października 2008 29 maja 2007 18 maja 2005 18 maja 2004 Konferencje Wspólna Europa Konferencja 2007 Konferencja 2006 Konferencja 2005 Konferencja 2004 Konkurs Europę warto poznać 2008 (4. edycja) 2007 (3. edycja) 2006 (2. edycja) 2005 (1. edycja) Katedra EIG Pracownicy Helena Tendera-Właszczuk Wojciech Bąba Aleksandra Pleśniarska Rafał Prostak Magdalena Zajączkowska Katarzyna Cymbranowicz Działalność dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne Informacje dla seminarzystów Konferencje dydaktyczne Działalność naukowa Publikacje Badania statutowe Konferencje naukowe Współpraca międzynarodowa Publikacje Katedry Kierunek "Europeistyka" Charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Informacje dla kandydatów Przedmioty Wykładowcy Koło Naukowe Integracji Europejskiej KNIE w Brukseli KNIE na XX Forum Ekonomicznym Udział w obchodach Dnia Europy 2010 Konferencja Polityka Wschodnia Konferencja Partnerstwo Wschodnie Festiwal Nauki 2009 Wykład otwarty dr Marty Wajdy-Lichy Wyjazd studyjny do Lwowa Specjalności Biznes i współpraca na rynku UE Menedżer projektów europejskich Wykaz przedmiotów na specjalnościach Osoby prowadzące zajęcia Praca i staże Linki Materiały KEIG Polecane strony Źródła danych Ośrodki naukowe Kontakt In English  Jean Monnet CoE Staff Helena Tendera-Wlaszczuk Teaching activities European Studies programme European Studies graduate profile Bachelor and Master Courses Research activities Research projects Books published Scientific papers 2008 Scientific papers 2009 Conferences and seminars (UEK) 2009/06/29 2009/05/19 2009/04/23-24 2009/04/08 2009/03/09 2008/10/14 2008/10/13 2008/01/07 2007/05/29 2006/04/04 2006/04/04 - round table 2005/05/18 2004/05/18 External activities Conferences and seminars Annual competition International conferences Contact us Fanpage FB
 
 
 
Publikacje

 

(2017) Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń
(2016) Nowe wyzwania integracji europejskiej
(2015) Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej - diagnoza i perspektywy
(2015) Analiza i ocena polskiego systemu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami
(2014) Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej
(2013) Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
(2012) Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim
(2011) Stabilność finansów publicznych państw Unii Europejskiej w obliczu kryzysu zadłużeniowego
(2011) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie #852
(2010) Polityka społeczna Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu
(2010) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie #832
(2009) Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej
(2009) Bariery integracji Unii Europejskiej
(2009) Dystans społeczno-ekonomiczny Polski na tle UE-15 
(2008) The Role of Non-Public Education in the Visegrad Group Countries
(2008) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie #787
(2007) Problemy i dylematy rozwoju Unii Europejskiej
(2007) Prezentacja okresów przejściowych uzyskanych przez Polskę na mocy traktatu akcesyjnego
(2006) Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie #734
(2006) Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie #701
(2005) Wyniki negocjacji akcesyjnych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej
(2005) Wspólna Europa. Problemy nowej rozszerzonej Europy.
(2001) Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód. Polska na tle innych krajów.

 

Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń

Difin, Warszawa 2017

 

 

 Spis treści:

1. Unijne wartości i interesy. Kilka uwag o traktatowym opisie podstaw ustrojowych Unii Europejskiej (Rafał Prostak)
2. Kryzys migracyjny zagrożeniem dla zasad i  podstawowych wartości Unii Europejskiej (Helena Tendera-Właszczuk)
3. Solidarność po europejsku, czyli (nie) rozwiązany problem kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej (Katarzyna Cymbranowicz)
4. Ubóstwo i wykluczenie społeczne jako bariery integracji europejskiej – analiza statystyczna (Wojciech Bąba)
5. Polityka w zakresie badań naukowych i rozwoju technologicznego w UE - dotychczasowe osiągnięcia i nowe wyzwania (Aleksandra Pleśniarska)
6. Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej Polski i Niemiec (Magdalena Zajączkowska)

Nowe wyzwania integracji europejskiej

Difin, Warszawa 2016.

 

Spis treści:

1. Proces konwergencji gospodarczej w ujęciu realnym i nominalnym w świetle teorii ekonomicznych (Katarzyna Cymbranowicz)
2. Rozważania teoretyczne na temat kryteriów doboru zmiennych diagnostycznych (Helena Tendera-Właszczuk)
3. Analiza zmian wybranych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004 i 2013 (Helena Tendera-Właszczuk)
4. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej – analiza taksonomiczna (Wojciech Bąba)
5. Współpraca nauki z biznesem na rzecz rozwoju gospodarczego (Aleksandra Pleśniarska)
6. Efektywność energetyczna a trwały i zrównoważony rozwój Unii Europejskiej (Magdalena Zajączkowska)
7. Koncepcja europejskich praw podmiotowych jako aksjologiczno- prawna podstawa integracji europejskiej (Andrzej Kwarciński)
8. Wspólny europejski system azylowy a kryzys imigracyjny w Europie (Rafał Prostak)

Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej - diagnoza i perspektywy

Difin, Warszawa 2015.

Spis treści:

1. Warunki członkostwa w Unii Europejskiej jako miara dystansu pomiędzy  państwami  wschodniego rozszerzenia (Helena Tendera-Właszczuk)
2. Realizacja koncepcji państwa dobrobytu w państwach Europy Środkowo – Wschodniej (Michał Szymański, Helena Tendera-Właszczuk)
3. Wpływ integracji na sytuację na rynku pracy i migracje zagraniczne w nowych państwach członkowskich (Katarzyna Cymbranowicz)
4. Zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym (Wojciech Bąba)
5. Analiza efektów polityki spójności w nowych państwach Unii Europejskiej (Karolina Jagielska, Jagoda Janicka, Katarzyna Zielińska)
6. Państwa wschodniego rozszerzenia wobec problemu wspólnej waluty (Aleksandra Pleśniarska, Marcin Kawalec, Helena Tendera-Właszczuk)
7. Optymalny obszar walutowy strefy euro – proces czy stan? (Marcin Kawalec)
8. Nierównowaga bilansów obrotów bieżących państw Unii Europejskiej w latach 2000-2012 jako zagrożenie dla pełnej integracji gospodarczej (Magdalena Adamus, Jakub Janus, Jagoda Kaszowska)
9. Rynki kapitałowe nowych państw członkowskich Unii Europejskiej w procesie tworzenia jednolitego rynku wewnętrznego (Andrzej Kwarciński)
10. Przemiany w sektorze energetycznym Unii Europejskiej (Magdalena Zajączkowska)

Analiza i ocena polskiego systemu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

Wojciech Bąba

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015.

Spis treści:

1. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy - aspekty teoretyczne
2. Polityka wobec osób z niepełnosprawnościami i system zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce
3. Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy w Polsce
4. Ocena funkcjonowania polskiego systemu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej.

Difin, Warszawa 2014.

Spis treści:

1. Dyskusja nad modelem integracji europejskiej (H. Tendera-Właszczuk)
2. Kondycja europejskiego projektu a procesy polityczne zachodzące w środowisku zewnętrznym (R. Prostak)
3. Założenia teoretyczne a funkcjonowanie unii walutowej (M. Kawalec)
4. Działania stabilizacyjne i antykryzysowe w Unii Europejskiej (H. Tendera-Właszczuk)
5. Perspektywy wyjścia Grecji ze strefy euro (M. Zając-Frąs)
6. Perspektywy rozwoju zrównoważonej polityki energetycznej Unii Europejskiej (M. Zajączkowska)
7. Gospodarka oparta na wiedzy w Unii Europejskiej – stan i perspektywy rozwoju (A. Pleśniarska)
8. Nowe źródła finansowania budżetu Unii Europejskiej (W. Bąba)
9. Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę rynku pracy i zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej (K. Cymbranowicz)
10. Kryzys demograficzny w Unii Europejskiej (H. Kelm)
11. Bariery integracji – doświadczenia Ukrainy i Turcji (K. Soja)
12. Analiza zjawiska eurosceptycyzmu we współczesnej Europie (M. Szymański)

Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.

Spis treści:

1. Ewolucja podstaw prawnych sprawowania prezydencji w Radzie UE (A. Czubik)
2. Aspekty organizacyjne i priorytety polskiej prezydencji (K. Cymbranowicz)
3. Przebieg i efekty polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (K. Cymbranowicz)
4. Dorobek polskiej prezydencji w działaniach zewnętrznych Unii Europejskiej (R. Prostak)
5. Unia innowacji a prezydencja Polski w Radzie UE – wybrane zagadnienia (A. Dyba)
6. Perspektywa stworzenia zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej w świetle priorytetu "Bezpieczna Europa" (M. Zajączkowska)
7. Rozdział 7. Efekty polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w obszarze polityki zatrudnienia i polityki społecznej (W. Bąba)
8. Rozdział 8. Efekty Prezydencji Polski w Radzie UE dla polityki równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji (M. Zając–Frąs)
9. Rozdział 9. Podsumowanie i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskie (K. Cymbranowicz, D. Gach, H. Tendera–Właszczuk)

Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.

Spis treści:

1. Geneza, historia i zmiany instytucjonalne wprowadzone na mocy Traktatu z Lizbony (H. Tendera-Właszczuk, M. Zajączkowska)
2. Mechanizmy podejmowania decyzji w UE po Traktacie z Lizbony (A. Czubik)
3. Ocena lizbońskiej reformy unijnych instytucji w perspektywie traktatowego postulatu wzmocnienia demokratycznego charakteru UE (R. Prostak)
4. Prawa podstawowe w Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony (A. Czubik)
5. Polityka społeczna a Traktat z Lizbony (M. Zając-Frąs)
6. Unijne przepisy antydyskryminacyjne po Traktacie z Lizbony (W. Bąba)
7. Ewolucja polityki Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych w okresie 2003-2010 (W. Bąba)
8. Równość kobiet i mężczyzn po Traktacie z Lizbony (M. Zając-Frąs)
9. Liberalizacja sektora energetycznego Unii Europejskiej (M. Zajączkowska)
10. Strategia Europa 2020 - Europejska Agenda Cyfrowa (A. Dyba)

Stabilność finansów publicznych państw Unii Europejskiej w obliczu kryzysu zadłużeniowego

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.

Spis treści:

1. Analiza wypełniania przez kraje członkowskie Unii Europejskiej ekonomicznych kryteriów konwergencji z Maastricht (A. Dyba)
2. Traktat Lizboński a mechanizmy działania w sytuacjach kryzysowych (P. Malec)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie #852. Prace z zakresu europejskiej integracji gospodarczej.

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.

Spis treści:

M. Zając-Frąs: Teorie i modele integracji europejskiej
K. Wach: Wymiary europeizacji i jej kontekst
W. Bąba: Zwiększenie dostępności środowiska - nowy priorytet polityki Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych
H. Tendera-Właszczuk, H. Kelm: Analiza sytuacji uchodźców w Polsce w aspekcie realizacji wspólnej polityki azylowej Unii Europejskiej
M. Zajączkowska: Polityka energetyczna Unii Europejskiej
C. Kłak: "Przewlekłość postępowania sądowego" w prawie polskim a obowiązek państwa dotyczący "dobrego rządzenia" w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Polityka społeczna Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2010.

Spis treści:

1. Ewolucja polityki społecznej
2. Nowe instrumenty polityki społecznej Unii Europejskiej
3. Porównanie systemów zabezpieczenia społecznego w krajach członkowskich Unii Europejskiej
4. Flexicurity - bezpieczeństwo socjalne na elastycznym rynku pracy
5. Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Unii Europejskiej

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie #832. Prace z zakresu europejskiej integracji gospodarczej.

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.

Spis treści:

H. Tendera-Właszczuk, H. Kelm: Bariery asymilacji imigrantów w wybranych krajach Unii Europejskiej
W. Bąba: Polityka Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych w apsekcie rynku pracy
M. Zając-Frąs: Pozycja kobiet na rynku pracy w Unii Europejskiej
K. Wach: Menadżerska percepcja zmian w otoczeniu konkurencyjnym przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej

Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2009.

Spis treści:

1. Geneza i historia trzeciego filaru Unii Europejskiej (M. Zajączkowska)
2. Instytucjonalne aspekty walki z przestępczością międzynarodową (H. Tendera-Właszczuk, A. Krupa)
3. Działania Unii Europejskiej na rzecz przeciwdziałania zjawisku nielegalnej migracji (W. Bąba)
4. Walka z handlem narkotykami oraz handlem ludźmi w ramach trzeciego filaru Unii Europejskiej (M. Zając-Frąs)
5. Analiza podmiotów funkcjonujących w europejskich strukturach przestępczych i problem ich efektywnego zwalczania (A. Krupa)
6. Współpraca w sprawach karnych w zjednoczonej Europie - prawo polskie i prawo europejskie (C. Kłak)

Bariery integracji Unii Europejskiej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2009.

Spis treści:

1. Bariery integracji europejskiej w I filarze Unii Europejskiej. Zagadnenia prawne.
2. Instytucjonalne bariery integracji europejskiej
3. Społeczne bariery integracji europejskiej
4. Bariery dalszych rozszerzeń Unii Europejskiej
5. Ekonomiczny dorobek integracji europejskiej. Perspektywy rozszerzenia strefy Euro.

Dystans społeczno-ekonomiczny Polski na tle UE-15

Wydawnictwo ŚWSZ, Katowice 2009.

Spis treści:

1: Dyskusja wokół sposobów pomiaru dystansu społeczno-ekonomicznego
2: Dobór zmiennych diagnostycznych
3: Analiza dystansu społeczno-ekonomicznego w krajach UE

The Role of Non-Public Education in the Visegrad Group Countries. Conference Materials.

Wydawnictwo ŚWSZ, Katowice 2008.

Spis treści:

1. INTRODUCTION
Prof. Helena Tendera-Wlaszczuk, Jean Monet Centre of Excellence, Krakow University of Economics, Head of European Studies Chair
2. SPEECHES
Prof. Eng. Roman Ney, Rector of the General J. Ziętek Silesian School of Management - Welcome Speech
Mr. Janusz Dubiel, the Deputy-President of the Vocational Education Centre in Katowice - Opening Speech
Mr. Andrzej Jagodziński, The International Visegrad Fund Trustee in Poland - Opening Speech
Prof. Jerzy Malec, Chairman of the Vice-Chancellors' Conference for Polish Vocational Colleges and Vice-Chancellor of the Andrzej Frycz Modrzewski University College - "The selected problems of non-public education in Poland"
Prof. Ing. Judita Stouracova, CSc, Member of the Conference of the Rectors of Public and Non-Public Universities in the Czech Republic, University College of International and Public Relations Prague, Rector - "Private Higher Education in the Czech Republic"
3. PRESENTATION
Prof. PhD. Zuzana Martinakova, Stredoeuropska vysoka skola v Skalici, Slovak Republic "The Structure of Private Universities and University Colleges in Slovakia and the Specifics of Education based on the Example of the Central European University in Skalica"
4. STUDENT PRESENTATIONS AND WORKSHOP
Ms. Milena Pokusa, Ms. Ksenia Leszczyńska, Ms. Hanna Kelm, MSc. - Superviser. Results of the Survey on the Preferences of Students From the Non-Public Universities From the Visegrad Group (V4) Countries In the Context of Studying Abroad

Wprowadzenie do prawa

Czesław Paweł Kłak

Instytut Multimedialny, Kraków 2008.

Spis treści:

1. Nauki prawne
2. Pojęcie i funkcje prawa
3. Przepis prawny. Norma prawna. Stosunek prawny
4. Akt normatywny
5. Źródła prawa
6. Obowiązywanie prawa
7. Stosowanie i przestrzeganie prawa
8. Wykładnia prawa
9. Wybór aktów normatywnych

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie #787. Prace z zakresu europejskiej integracji gospodarczej.

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.

Spis treści:

M. Zając, P. Malina: Badania i rozwój jako czynnik rozwoju gospodarczego integrującej się Europy
A. Gierczycka-Bednarek: Konkurencyjność Unii Europejskiej na tle gospodarki USA
A. Bochenek-Ciećkiewicz: Program reform w Polsce na rzecz realizacji strategii lizbońskiej
H. Tendera-Właszczuk, H. Kelm: Polityka Unii Europejskiej wobec imigrantów
J. Hoyer, D. Karwoth-Zielińska: Bariery migracji pracowników w Unii Europejskiej
M. Zając: Rozwój stosunków handlowych i współpracy gospodarczej pomiędzy UE a NAFTA na przykładzie USA
W. Bąba, B. Serda: Stosunki gospodarcze UE - Mercosur a perspektywa utworzenia FTAA
W. Bąba: Polityka Unii Europejskiej wobec krajów Europy Południowo-Wschodniej na przykładzie Republiki Mołdowy
M. Zajączkowska: Światowe Islamskie Forum Ekonomiczne
D. Karwoth-Zielińska, H. Tendera-Właszczuk: Ewolucja współpracy sądowej i policyjnej w sprawach karnych państw UE
C. Kłak: Europejski nakaz aresztowania jako instrument walki z przestępczością w zjednoczonej Europie

Problemy i dylematy rozwoju Unii Europejskiej

Wydawnictwo ŚWSZ, Katowice 2007.

Spis treści:

CZĘŚĆ I: TOŻSAMOŚĆ EUROPEJSKA. STEREOTYPY EUROPEJCZYKÓW
Krzysztof Kowalski: Europa w poszukiwaniu wspólnej tradycji, dziedzictwa i tożsamości
Katarzyna Nagórny: Czy zjednoczona Europa skazana jest na stereotypy?
CZĘŚĆ II: SAMORZĄD I ROZWÓJ REGIONALNY W UNII EUROPEJSKIEJ
Mirosław Natanek: Zgromadzenie Regionów Europejskich jako polityczna reprezentacja władz samorządowych Europy
Krzysztof Koj: Polityka regionalna Unii Europejskiej jako współczesna forma interwencjonizmu w dziedzinie rozwoju regionalnego
CZĘŚĆ III: SPRAWY WEWNĘTRZNE I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
Dominika Karwoth-Zielińska, Helena Tendera-Właszczuk: Uregulowanie problematyki spraw wewnętrznych i sprawiedliwości w Traktatach Europejskich — z Maastricht i Amsterdamskim
Dominika Karwoth-Zielińska: Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo - działania podejmowane w ramach III filaru Unii Europejskiej
CZĘŚĆ IV: STOSUNKI UNII EUROPEJSKIEJ Z KRAJAMI TRZECIMI
Agnieszka Niedziela-Stępień: Przyszłe członkostwo Turcji w Unii Europejskiej
Tadeusz Kopyś: Ukraina w polityce zagranicznej Węgier

Wydziałowe Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1/2007. Prezentacja okresów przejściowych uzyskanych przez Polskę na mocy traktatu akcesyjnego.

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.

Spis treści:

H. Tendera-Właszczuk, M. Zając, M. Zajączkowska, W. Bąba: Prezentacja okresów przejściowych uzyskanych przez Polskę na mocy traktatu akcesyjnego

Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej

Wydawnictwo ŚWSZ, Katowice 2006.

Spis treści:

Część I Ekonomiczne skutki integracji Unii Europejskiej
Lidia Gabryś: Integracja regionalna jako sposób i etap przejścia do globalizacji
Magdalena Zajączkowska, Wojciech Bąba: Podstawy traktatowe współpracy Unii Europejskiej z organizacjami międzynarodowymi
Krzysztof Koj: Procesy konwergencji regionalnej na przykładzie Unii Europejskiej
Piotr Malina, Hanna Kelm: Wpływ integracji europejskiej na wymianę handlową krajów słabiej rozwiniętych
Część II Społeczne skutki integracji Unii Europejskiej
Magdalena Zając: Problematyka równości płci oraz sytuacja kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej
Wojciech Bąba, Hanna Kelm: Sytuacja osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej
Cześć III Polska w Unii Europejskiej
Jadwiga Gierczycka: Polska w europejskich ugrupowaniach integracyjnych
Agnieszka Gierczycka-Bednarek: Wpływ integracji z Unią Europejską na rozwój gospodarki opartej na wiedzy w Polsce

Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie #734. Prace z zakresu europejskiej integracji gospodarczej.

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.

Spis treści:

Artur Nowak-Far: Funkcjonowanie mechanizmów stabilizujących unię gospodarczą i walutową. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
Wojciech Bąba: Wpływ wschodniego rozszerzenia Wspólnot Europejskich na funkcjonowanie Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Magdalena Zajączkowska: Dostosowanie Bułgarii i Rumunii do członkostwa w Unii Europejskiej
Magdalena Zając, Wojciech Bąba: Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej z Ukrainą, Białorusią i Rosją
Helena Tendera-Właszczuk, Hanna Kelm: Zmiana pozycji Chin w gospodarce światowej na przykładzie stosunków Unia Europejska - Chiny
Helena Tendera-Właszczuk, Magdalena Zajączkowska: System decyzyjny w Unii Europejskiej w ujęciu przekrojowym
Magdalena Zając: Polityka ochrony konsumenta w Unii Europejskiej

Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie #701. Prace z zakresu europejskiej integracji gospodarczej.

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.

Spis treści:

Helena Tendera-Właszczuk: Ocena wyników negocjacji akcesyjnych Polski na tle innych krajów Europy Środkowowschodniej
Wojciech Bąba: Specyfika wschodniego rozszerzenia Unii Europejskiej
Anna Zięba: Ocena stanu dostosowania Polski do włączenia się do Unii Gospodarczej i Walutowej
Helena Tendera-Właszczuk, Anna Starzec: Zmiany w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich
Magdalena Zajączkowska: Koszty i korzyści integracji krajów słabiej rozwiniętych gospodarczo. Wybrane aspekty.
Magdalena Zając: Zadania polityki regionalnej Unii Europejskiej wobec wzrostu zróżnicowań regionalnych związanych z ostatnim rozszerzeniem
Agnieszka Kołodziejska, Wojciech Bąba: Polski lobbing w Unii Europejskiej
Bogumiła Szopa, Paweł Kawa: Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Studium porównawcze.

Wyniki negocjacji akcesyjnych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej

Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

Spis treści:

1. Rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód
2. Specyfika rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód
3. Procedura akcesji do Unii Europejskiej
4. Wyniki negocjacji akcesyjnych w poszczególnych obszarach
5. Ocena procesu akcesyjnego

Wspólna Europa. Problemy nowej rozszerzonej Europy.

Wydawnictwo ŚWSZ, Katowice 2005.

Spis treści:

Aleksandra Kunce: Europa mentalna
Helena Tendera-Właszczuk: Zmiany w systemie podejmowania decyzji w Unii Europejskiej na mocy Traktatu Ustanawiającego Konstytucję dla Europy
Barbara Serda: Kompetencje Unii Europejskiej w świetle tytułu III części I Traktatu Ustanawiającego Konstytucję dla Europy
Magdalena Zajączkowska: Polityki i funkcjonowanie Unii Europejskiej w świetle Traktatu Ustanawiającego Konstytucję dla Europy
Magdalena Zając: Ocena dotychczasowej realizacji Strategii Lizbońskiej oraz rekomendacje na przyszłość w świetle nowej rozszerzonej Europy
Rajash Rawal, Paul G. Nixon: Mobilising the European Citizenry - can eGovernment provide the necessary stimulus?
Małgorzata Marcinkowska: Północny Wymiar Unii Europejskiej

Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód. Polska na tle innych krajów.

Helena Tendera-Właszczuk

 Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Spis treści:

1. Umowy stowarzyszeniowe Wspólnot Europejskich z krajami trzecimi
2. Poprzednie rozszerzenia Wspólnot Europejskich
3. Wschodnie rozszerzenie Unii Europejskiej
4. Analiza przygotowania Polski do funkcjonowania w Unii Europejskiej
wstecz do początku
 
 
 
Polecamy / Recommended: