Home Jean Monnet CoE Czym jest JM CoE? Katedra Jean Monnet Misja i cele Działalność Konferencje naukowe Konferencja kwiecień 2010 Wykład p. ambasadora H. Winklera 19 maja 2009 Symulacje obrad RE 8 kwietnia 2009 Wykład prof. J. Buzka 13-14 października 2008 29 maja 2007 18 maja 2005 18 maja 2004 Konferencje Wspólna Europa Konferencja 2007 Konferencja 2006 Konferencja 2005 Konferencja 2004 Konkurs Europę warto poznać 2008 (4. edycja) 2007 (3. edycja) 2006 (2. edycja) 2005 (1. edycja) Katedra EIG Pracownicy Helena Tendera-Właszczuk Wojciech Bąba Aleksandra Pleśniarska Rafał Prostak Magdalena Zajączkowska Katarzyna Cymbranowicz Działalność dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne Informacje dla seminarzystów Konferencje dydaktyczne Działalność naukowa Publikacje Badania statutowe Konferencje naukowe Współpraca międzynarodowa Publikacje Katedry Kierunek "Europeistyka" Charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Informacje dla kandydatów Przedmioty Wykładowcy Koło Naukowe Integracji Europejskiej KNIE w Brukseli KNIE na XX Forum Ekonomicznym Udział w obchodach Dnia Europy 2010 Konferencja Polityka Wschodnia Konferencja Partnerstwo Wschodnie Festiwal Nauki 2009 Wykład otwarty dr Marty Wajdy-Lichy Wyjazd studyjny do Lwowa Specjalności Biznes i współpraca na rynku UE Menedżer projektów europejskich Wykaz przedmiotów na specjalnościach Osoby prowadzące zajęcia Praca i staże Linki Materiały KEIG Polecane strony Źródła danych Ośrodki naukowe Kontakt In English  Jean Monnet CoE Staff Helena Tendera-Wlaszczuk Teaching activities European Studies programme European Studies graduate profile Bachelor and Master Courses Research activities Research projects Books published Scientific papers 2008 Scientific papers 2009 Conferences and seminars (UEK) 2009/06/29 2009/05/19 2009/04/23-24 2009/04/08 2009/03/09 2008/10/14 2008/10/13 2008/01/07 2007/05/29 2006/04/04 2006/04/04 - round table 2005/05/18 2004/05/18 External activities Conferences and seminars Annual competition International conferences Contact us Fanpage FB
 
 
 
Informacje dla seminarzystów

Struktura pracy

Pracę dyplomową rozpoczyna Wstęp, w którym autor charakteryzuje podjęty problem, uzasadnia wybór tematu, formułuje cel pracy a w przypadku pracy magisterskiej także hipotezę badawczą pracy. Wstęp zawiera także krótką syntezę pracy oraz opis wykorzystanych w pracy metod jej pisania i obejmuje około 1,5-2 stron.

Praca dyplomowa składa się z 2 części:

 1. część  teoretyczna  to  analiza  najnowszej   literatury  przedmiotu,  charakteryzująca omawiany problem, dokonanie przeglądu różnych koncepcji w zakresie omawianego problemu; popartych licznymi cytatami wskazującymi na znajomość licznych pozycji literatury; część ta obejmuje około 40-50% pracy;
 2. część empiryczna, zawierająca charakterystykę przedmiotu badań, opis własnych założeń badawczych, zastosowanych metod, technik i narzędzi badawczych, w której analizie poddano uzyskany w toku badań empirycznych materiał, przedstawiono ilościowe i jakościowe   wyniki   badań i ocenę tych   rezultatów,   sformułowanych w formie wniosków końcowych z badań własnych i propozycje zmian, wskazanie rozwiązań podjętych problemów.

Ostatnim elementem w strukturze treści pracy jest Zakończenie będące podsumowaniem zarówno części teoretycznej jak i praktycznej pracy, nawiązujące do celu pracy i jej hipotezy (w pracy magisterskiej), zawierające także wskazanie w jakim kierunku powinny iść dalsze badania analizowanego problemu. Zakończenie/Podsumowanie obejmuje około 1,5-2 stron.

Po zakończeniu pracy umieszcza się Bibliografię, opracowaną według wzoru podanego na seminarium, w układzie alfabetycznym. Po Bibliografii można zamieścić Spis tabel, Spis wykresów, rysunków/fotografii, jeśli zostały one zawarte w pracy. Do pracy można dołączyć Aneks, zawierający np. kwestionariusze narzędzi stosowanych w badaniach własnych i inne materiały, będące uzupełnieniem pracy (wyciągi z przepisów prawnych, schematy organizacyjne itp,).

Uwagi pomocnicze

Praca powinna być pisana:

 • zrozumiałym językiem;
 • możliwie krótkimi zdaniami, a pojedyncze litery na końcu wiersza (np. w, i, z) przenosi się do następnego wiersza;
 • w formie bezosobowej,
 • bez zastosowania jakichkolwiek skrótów;
 • bez zastosowania podkreśleń, z ewentualnym wykorzystaniem czcionki „kursywa" dla wskazania pojęć definiowanych w pracy;
 • z wyraźnym zróżnicowaniem tytułów rozdziałów ( czcionka większa lub duże litery-Wersaliki) i podrozdziałów (czcionka mniejsza, lecz większa niż stosowana w tekście lub czcionka „bold"), po tytułach nie stawia się kropek.

Przypisy numeruje się kolejno dla całej pracy, podobnie jak tabele i rysunki. Każda tabela, wykres i rysunek musi posiadać numer, tytuł i źródło. Tabel, wykresów i rysunków nie dzieli się lecz zamieszcza na jednej stronie. Wszystkie tabele, wykresy, rysunki powinny być przywołane w tekście pracy, z wykorzystaniem właściwego numeru (nie powinno się stosować np. określeń: „problem przedstawiono w poniższej tabeli"). Przy wykorzystaniu Internetu należy w przypisach podać adres strony internetowej i datę wejścia na tą stronę.

Każdy rozdział rozpoczyna się od nowej strony, natomiast podrozdziały zamieszczane są w ciągu pracy z podwójnym odstępem od poprzedniego podrozdziału (2x Enter). W pracy nie stosuje się odstępów, a do wyodrębnienia nowej myśli stosuje się akapity, zawierające co najmniej dwa zdania.

Rozdział nie może zawierać jednego podrozdziału.

Objętość przeciętnej pracy licencjackiej mieści się w granicach 60-90 stron, a pracy magisterskiej w granicach 80-110 stron znormalizowanego maszynopisu.

Jak pisać pracę?

Uwagi ogólne:

 • praca powinna być samodzielna - pisanie pracy naukowej wiąże się nierozerwalnie z samodzielną analizą danego zagadnienia,
 • praca powinna zawierać analizę dotychczasowego dorobku publikacji związanych z danym zagadnieniem,
 • praca powinna być próbą podjęcia / zbadania kwestii, które nie zostały dotąd w literaturze w pełni opracowane,
 • praca powinna być starannie przemyślana i zaplanowana,
 • autor powinien poświęcać pracy dłuższe, kilkugodzinne okresy,
 • autor powinien starać się skonkretyzować badany problem ale nie sprowadzić go do banału.

Wybór tematu:

 • co przemawia za wybraniem danego zagadnienia jako tematu pracy?
 • czy dane zagadnienie wywołuje refleksje, które mogą stanowić oś pracy?
 • czy zagadnienie może zainteresować potencjalnego czytelnika?

Podstawowe pytania związane z tematem:

 • co jest podstawowym problemem analizy?
 • czy z problemem tym wiąże się jakaś ogólna idea/koncepcja?
 • co autor pracy chce wykazać, jaki problem rozwiązać?
 • dlaczego zdaniem autora badane zjawisko przebiega w określony sposób?

Styl pracy:

 • autor powinien dążyć do jasnego określenia kluczowej kwestii, która jest analizowana w pracy,
 • autor powinien się starać wyjaśnić powyższą kwestię poprzez odwołanie się do dostępnych danych jakościowych i ilościowych,
 • autor powinien zapoznać się z jak największą liczbą publikacji poświęconych analizowanej kwestii,
 • w przypadku problemów ze znalezieniem literatury warto zwrócić się w tej sprawie do specjalistów w danej dziedzinie.

Strategia badawcza:

 • podczas wyjaśniania analizowanego problemu należy starać się postępować w sposób logiczny i systematyczny,
 • należy starać się odpowiedzieć nie tylko na pytanie jak przebiega analizowane zjawisko ale także dlaczego zjawisko ma taki przebieg,
 • dobrze przeprowadzona analiza powinna pozwalać na formułowanie wniosków odnośnie przebiegu zjawiska w przyszłości.

Styl pisania:

 • autor powinien przygotować plan pracy, na którym opierać się będzie w trakcie jej pisania,
 • we wstępie autor powinien jasno wyłożyć cel pracy oraz pytania na które będzie się starał udzielić odpowiedzi w pracy (pytania badawcze),
 • odpowiedzi na pytania badawcze powinny być uzasadnione za pomocą odwołań do dokumentacji / literatury (przypisy),
 • autor powinien zwrócić szczególną uwagę na poprawność językową pracy,
 • bardzo duże znaczenie ma stworzenie prawidłowej struktury pracy - każde pojedyncze zagadnienie powinno być analizowane w wyraźnie wyodrębnionej części pracy,
 • wstępnie ukończoną pracę należy wielokrotnie przeczytać w celu wyeliminowania błędów, powtórzeń, niejasności, itd.; najlepiej dokonać tego w pewnych odstępach czasu.


wstecz do początku
 
 
 
Polecamy / Recommended: