Home Jean Monnet CoE Czym jest JM CoE? Katedra Jean Monnet Misja i cele Działalność Konferencje naukowe Konferencja kwiecień 2010 Wykład p. ambasadora H. Winklera 19 maja 2009 Symulacje obrad RE 8 kwietnia 2009 Wykład prof. J. Buzka 13-14 października 2008 29 maja 2007 18 maja 2005 18 maja 2004 Konferencje Wspólna Europa Konferencja 2007 Konferencja 2006 Konferencja 2005 Konferencja 2004 Konkurs Europę warto poznać 2008 (4. edycja) 2007 (3. edycja) 2006 (2. edycja) 2005 (1. edycja) Katedra EIG Pracownicy Helena Tendera-Właszczuk Wojciech Bąba Aleksandra Pleśniarska Rafał Prostak Magdalena Zajączkowska Katarzyna Cymbranowicz Działalność dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne Informacje dla seminarzystów Konferencje dydaktyczne Działalność naukowa Publikacje Badania statutowe Konferencje naukowe Współpraca międzynarodowa Publikacje Katedry Kierunek "Europeistyka" Charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Informacje dla kandydatów Przedmioty Wykładowcy Koło Naukowe Integracji Europejskiej KNIE w Brukseli KNIE na XX Forum Ekonomicznym Udział w obchodach Dnia Europy 2010 Konferencja Polityka Wschodnia Konferencja Partnerstwo Wschodnie Festiwal Nauki 2009 Wykład otwarty dr Marty Wajdy-Lichy Wyjazd studyjny do Lwowa Specjalności Biznes i współpraca na rynku UE Menedżer projektów europejskich Wykaz przedmiotów na specjalnościach Osoby prowadzące zajęcia Praca i staże Linki Materiały KEIG Polecane strony Źródła danych Ośrodki naukowe Kontakt In English  Jean Monnet CoE Staff Helena Tendera-Wlaszczuk Teaching activities European Studies programme European Studies graduate profile Bachelor and Master Courses Research activities Research projects Books published Scientific papers 2008 Scientific papers 2009 Conferences and seminars (UEK) 2009/06/29 2009/05/19 2009/04/23-24 2009/04/08 2009/03/09 2008/10/14 2008/10/13 2008/01/07 2007/05/29 2006/04/04 2006/04/04 - round table 2005/05/18 2004/05/18 External activities Conferences and seminars Annual competition International conferences Contact us Fanpage FB
 
 
 
dr Wojciech Bąba

Wykształcenie:

od 2012Zatrudnienie w Katedrze Europejskiej Integracji Gospodarczej na stanowisku adiunkta
maj 2012Obrona pracy doktorskiej pt. "System zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej". Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Heleny Tendery-Właszczuk
2004-2012Zatrudnienie w Katedrze Europejskiej Integracji Gospodarczej na stanowisku asystenta
marzec 2003
Obrona pracy magisterskiej zatytułowanej: "Specyfika Wschodniego Rozszerzenia Unii Europejskiej"
1998-2003Studia dzienne magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Stosunki Międzynarodowe, specjalność Handel Zagraniczny, ukończone z wynikiem bardzo dobrym
1994-1998Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie

Publikacje:

 • W. Bąba, Zmiany skuteczności krajowych polityk społecznych w Europie w okresie 2004-2013, "Polityka Społeczna" 2016, nr 5-6 (506-507).
 • W. Bąba, Changes in Level of Socio-Economic Development of EU Member Countries in the 2004-2013 Period - Taxonomic Analysis, w: Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016, red. nauk. Eva Kovářová, Lukáš Melecký, Michaela Staníčková, VŠB - Technical University of Ostrava, Ostrava 2016.
 • W. Bąba, Modele polityki społecznej w Europie i ich skuteczność - teoria a praktyka, "Polityka Społeczna" 2016, nr 3 (504).
 • W. Bąba, Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego nowych państw członkowskich Unii Europejskiej - analiza taksonomiczna, w: Nowe wyzwania integracji europejskiej, red. nauk. Helena Tendera-Właszczuk, Wojciech Bąba, Magdalena Zajączkowska, Difin, Warszawa 2016.
 • W. Bąba, Dylematy analizy porównawczej sytuacji osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych w krajach Unii Europejskiej, "Polityka Społeczna" 2015, nr 5-6 (494-495).
 • W. Bąba, Wydatki na ochronę socjalną jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego państw Unii Europejskiej, w: Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej, red. nauk. K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.
 • W. Bąba, Zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w: Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej - diagnoza i perspektywy, red. H. Tendera-Właszczuk, Difin, Warszawa 2015.
 • W. Bąba, Analiza i ocena polskiego systemu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015.
 • W. Bąba, Nowe źródła finansowania budżetu Unii Europejskiej, w: Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, red. H. Tendera-Właszczuk, Difin, Warszawa 2014.
 • W. Bąba, Efekty polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w obszarze polityki zatrudnienia i polityki społecznej, w: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, red. H. Tendera-Właszczuk, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
 • W. Bąba, Unijne przepisy antydyskryminacyjne po Traktacie z Lizbony, w: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim, red. H. Tendera-Właszczuk, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 • W. Bąba, Ewolucja polityki Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych w okresie 2003-2010, w: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim, red. H. Tendera-Właszczuk, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 • W. Bąba, Zwiększenie dostępności środowiska - nowy priorytet polityki Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie #852, Kraków 2011.
 • W. Bąba, Nowe instrumenty polityki społecznej Unii Europejskiej, w: Polityka społeczna Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu, red. H. Tendera-Właszczuk, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2010.
 • W. Bąba, Polityka UE wobec osób z niepełnosprawnościami w aspekcie rynku pracy, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie #832, Kraków 2010.
 • W. Bąba, Działania Unii Europejskiej na rzecz przeciwdziałania zjawisku nielegalnej imigracji, w: Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej, red. H. Tendera-Właszczuk, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2009.
 • W. Bąba, Bariery dalszych rozszerzeń Unii Europejskiej, w: Bariery integracji Unii Europejskiej, red. H. Tendera-Właszczuk, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2009.
 • Dystans społeczno-ekonomiczny Polski na tle krajów UE-15, red. H. Tendera-Właszczuk, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. J. Ziętka, Katowice 2009.
 • W. Bąba, Polityka Unii Europejskiej wobec krajów Europy Południowo-Wschodniej na przykładzie Republiki Mołdowy. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie #787. Kraków 2008.
 • W. Bąba, B. Serda, Stosunki gospodarcze UE-Mercosur na tle perspektywy utworzenia FTAA. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie #787, Kraków 2008.
 • W. Bąba (et al.), Prezentacja okresów przejściowych uzyskanych przez Polskę na mocy traktatu akcesyjnego, Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK #1/2007, Kraków 2007.
 • W. Bąba, Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej z krajami sąsiedzkimi w perspektywie wprowadzenia Nowej Polityki Sąsiedztwa. Materiały konferencyjne XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie", Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • W. Bąba, Wpływ wschodniego rozszerzenia Wspólnot Europejskich na funkcjonowanie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie #734, Kraków 2006.
 • W. Bąba, M. Zając, Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej z Ukrainą, Białorusią i Rosją. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie #734, Kraków 2006.
 • W. Bąba, Specyfika wschodniego rozszerzenia Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie #701, Kraków 2006.
 • W. Bąba, A. Kołodziejska, Polski lobbing w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie #701, Kraków 2006.
 • W. Bąba, Polityka Unii Europejskiej wobec osób z niepełnosprawnościami, Materiały konferencyjne XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Integracja a globalizacja", Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Wyniki negocjacji akcesyjnych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, red. H. Tendera-Właszczuk, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

Prowadzone zajęcia:

 • Europejska polityka społeczna,
 • Marketing międzynarodowy,
 • Metody gromadzenia i analizy danych,
 • Międzynarodowa integracja gospodarcza,
 • Współczesna gospodarka światowa,
 • Unia Europejska w gospodarce światowej.
wstecz do początku
 
 
 
Polecamy / Recommended: