Home Jean Monnet CoE Czym jest JM CoE? Katedra Jean Monnet Misja i cele Działalność Konferencje naukowe Konferencja kwiecień 2010 Wykład p. ambasadora H. Winklera 19 maja 2009 Symulacje obrad RE 8 kwietnia 2009 Wykład prof. J. Buzka 13-14 października 2008 29 maja 2007 18 maja 2005 18 maja 2004 Konferencje Wspólna Europa Konferencja 2007 Konferencja 2006 Konferencja 2005 Konferencja 2004 Konkurs Europę warto poznać 2008 (4. edycja) 2007 (3. edycja) 2006 (2. edycja) 2005 (1. edycja) Katedra EIG Pracownicy Helena Tendera-Właszczuk Wojciech Bąba Aleksandra Pleśniarska Rafał Prostak Magdalena Zajączkowska Katarzyna Cymbranowicz Działalność dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne Informacje dla seminarzystów Konferencje dydaktyczne Działalność naukowa Publikacje Badania statutowe Konferencje naukowe Współpraca międzynarodowa Publikacje Katedry Kierunek "Europeistyka" Charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Informacje dla kandydatów Przedmioty Wykładowcy Koło Naukowe Integracji Europejskiej KNIE w Brukseli KNIE na XX Forum Ekonomicznym Udział w obchodach Dnia Europy 2010 Konferencja Polityka Wschodnia Konferencja Partnerstwo Wschodnie Festiwal Nauki 2009 Wykład otwarty dr Marty Wajdy-Lichy Wyjazd studyjny do Lwowa Specjalności Biznes i współpraca na rynku UE Menedżer projektów europejskich Wykaz przedmiotów na specjalnościach Osoby prowadzące zajęcia Praca i staże Linki Materiały KEIG Polecane strony Źródła danych Ośrodki naukowe Kontakt In English  Jean Monnet CoE Staff Helena Tendera-Wlaszczuk Teaching activities European Studies programme European Studies graduate profile Bachelor and Master Courses Research activities Research projects Books published Scientific papers 2008 Scientific papers 2009 Conferences and seminars (UEK) 2009/06/29 2009/05/19 2009/04/23-24 2009/04/08 2009/03/09 2008/10/14 2008/10/13 2008/01/07 2007/05/29 2006/04/04 2006/04/04 - round table 2005/05/18 2004/05/18 External activities Conferences and seminars Annual competition International conferences Contact us Fanpage FB
 
 
 
prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk

 

Edukacja:

2001Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych
1999Stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie
1993Stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Ekonomicznej w Katowicach
1991Habilitacja (nt. Zmiana kierunków polityki integracyjnej krajów Europy Środkowej i Wschodniej w drugiej połowie lat 80-tych)
1981Doktorat (nt. Ekonometryczne modele handlu zagranicznego)-Akademia Ekonomiczna w Katowicach
1977 Podyplomowe Studia Pedagogiczne
1976-1977 Podyplomowe Studia w zakresie Handlu Zagranicznego
1971-1975 Studia (dyplom z wyróżnieniem) na Akademii Ekonomicznej w Katowicach
1971 Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach

 

Przebieg pracy dydaktycznej i naukowej:

od 2006Center of Excellence Jean Monnet
od 2003 Kierownik Katedry Europejskiej Integracji Gospodarczej Akademii Ekonomicznej w Krakowie
od 2003 Jean Monnet Chairholder
2002 Kierownik Zakładu Europejskiej Integracji Gospodarczej Akademii Ekonomicznej w Krakowie
2001 Profesor tytularny nauk ekonomicznych
1999 Profesor nadzwyczajny Akademii Ekonomicznej w Krakowie
1997 Członek Rady Integracji Europejskiej przy Premierze RP Przewodniczący Rady Nadzorczej Akademii Europejskiej na Śląsku
od 1996Członek ECSA i PECSA (organizacja międzynarodowa zrzeszająca ekonomistów badających problematykę integracji europejskiej) Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej w Katowicach (do 30.09.1998)
1995-1998Organizator i Dyrektor Studium Podyplomowego MBA in International Business przy Akademii Ekonomicznej w Katowicach Dyrektor Centrum Badań i Studiów Europejskich przy Akademii Ekonomicznej w Katowicach
od 1994Członek Zespołu Międzynarodowych Wykładowców na temat integracji europejskiej (TEAM EUROPE ) Jean Monnet Chairholder (do 30.09.1998) Członek Rady Nadzorczej Akademii Europejskiej na Śląsku
1993, 15 września Mianowanie na stanowisko profesora Akademii Ekonomicznej w Katowicach (do 14.09.1998)
1992 We wrześniu awans na Kierownika Zakładu Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej w Katowicach
1984, 1990 Visiting lecturer - Netherlands Economic Institute w Rotterdamie
1981 Od października - adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych
1976 Rozpoczęcie pracy w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych AE w Katowicach na stanowisku asystenta
1975W październiku rozpoczęcie pracy w Instytucie Ekonometrii na Akademii Ekonomicznej w Katowicach na stanowisku asystenta stażysty
1973, 1975 Praktyki w Stalexport Sp. z o.o. w Londynie oraz w Vereingte Edelstahlwerke w Wiedniu

Wykaz dorobku naukowo-badawczego:

Opracowania zwarte:

 1. "Kierunki przebudowy polityki integracyjnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w drugiej połowie lat osiemdziesiątych". Wydawnictwo AE, Katowice 1991 (rozprawa habilitacyjna )
 2. "The development level of the CMEA Countries in the years 1964-1985". Netherlands Economic Institute. Series: Contribution to East European Economic Research 1990 No 2.
 3. "Foreign Trade of the CMEA Countries". Netherlands Econiomic Institute. Series: Contribution to East European Economic Research.1990 No 1.
 4. “The sources of technology for Polish industry”. N.E.W.S. Letter. Network on East- West- South Cooperation on Technology Transfer.1990 No 7-8.
 5. "Polska na tle Wspólnoty Europejskiej". (współauror z: Krzysztof Koj, Józef Biolik, 50% udziału). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1994
 6. "Korzyści i zagrożenia wynikające ze stowarzyszenia Polski z WE dla polskiego handlu zagranicznego". (współautor z: Katarzyną Czech, Krzysztofem Koj, Iwoną Pawlas, Januszem Wywiał, 50% udziału), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1994
 7. "Konsekwencje swobodnego przepływu towarów obowiązującego na mocy Układ Europejskiego dla polskiego handlu w latach 1992-1994".(współautor z: Katarzyną Czech, Małgorzatą Lesiecka, Iwoną Pawlas, Grażyną Trzpiot, Sylwią Waliczek, 50% udziału), Wydawnictwo Habex, Gliwice 1996
 8. "Charakter i zasady konkurencji na rynku Unii Europejskiej oraz ich skutki dla polskiego eksportu”. (współautor z: Iwoną Pawlas, Tomaszem Glenszczyk, Katarzyną Czech, Małgorzatą Fronczek, Małgorzatą Lesiecka, Sylwią Kołakowską-Talar), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1997
 9. „Application of the EU regional policy’s criteria to Poland on example of the Upper Silesia industrial region” (współautor z: Krzysztofem Koj, 50% udziału). Warsaw University Centre for Europe. Yearbook of Polish European Studies, Warszawa 1998
 10. „Poland’s Economy Competitiveness with respect to the integration with the European Union”(współautor z Iwoną Pawlas, 50% udziału). Warsaw University Centre for Europe, Warszawa 1999
 11. „Rozszerzenie Unii Europejskiej – przypadek Polski”. PWN, Warszawa 2001
 12. “Budowa wizerunku Kas Chorych”. Krajowy Związek Kas Chorych, Warszawa 2001
 13. „Problemy współczesnej gospodarki światowej”. (redaktor naukowy, współautor). Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen Jerzego Ziętka, Katowice 2004
 14. „Wyniki negocjacji akcesyjnych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej” (redaktor naukowy, współautor). Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005
 15. „Wspólna Europa – Problemy nowej rozszerzonej Europy” (redaktor naukowy i współautor). Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen Jerzego Ziętka 2005
 16. ”Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej” (redaktor naukowy i współautor – w druku)
 17. ”Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej” (redaktor naukowy). Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen Jerzego Ziętka 2006
 18. „Problemy i dylematy rozwoju Unii Europejskiej” (redaktor naukowy). Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka 2007.
 19. „Unia Europejska. Nowe wyzwania integracji” (redaktor naukowy). Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka 2008.

Wybrane artykuły i inne publikacje zwarte:

 1. „Zastosowanie modeli grawitacyjnych do badania strumieni handlu międzynarodowego”. EKONOMISTA 1979/1
 2. „Opinie studentów studiów dziennych Akademii Ekonomicznej w Katowicach o uczelni i organizacji SZSP”. (współautor z K.Mielecka, B.Derylak, udział 30%). STUDIA I MATERIAŁY Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Ekonomicznych 1983/1
 3. „Zastosowanie modeli grawitacyjnych do badania strumieni handlu zagranicznego krajów RWPG”. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 1985/1
 4. „Konsumpcja indywidualna a rozwój społeczno-gospodarczy w wybranych krajach europejskich”. W: „Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji”. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1987
 5. "Rozwój gospodarczy krajów RWPG w świetle analizy ekonometryczno-taksonomicznej". Acta Universitas Lodsiensis. Folia Oeconomica 95, 1989
 6. „Wpływ poziomu rozwoju gospodarczego na stan zdrowotności społeczeństw wybranych krajów”. W: „Rynek i konsumpcja”. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 1990/119
 7. "The standard of living in some selected European countries. Comparative analisys" Academy of Economics Katowice Publishers 1991- working paper.
 8. "Badanie poziomu rozwoju Polski na tle wybranych krajów europejskich". Wydawnictwo AE, Katowice 1991
 9. "Wzorce rozwoju dla polskiego modelu konsumpcji indywidualnej w latach 1970-1988". Wydawnictwo AE, Katowice 1991
 10. "The shape of dependances between sources of new technology, level of technology and industrial goods export existing in Polish industry in the year 1971-1985". Academy of Economics Katowice Publishers 1991- working paper.
 11. "Daleka droga do EWG". ŻYCIE GOSPODARCZE 1991/ 12
 12. „Ocena uzależnienia gospodarek byłych krajów RWPG od handlu wzajemnego”. WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE 1991/6
 13. „Leasing i franchising jako stymulatory przedsiębiorczości”. TNOiK, Katowice 1991
 14. "Relations Between Sources of New Technology, Level of Technology and Industrial Goods Export in Polish Industry. (współautor, 50% udziału). Netherlands Economic Institute. Series: Contribution to East European Economic Research.1991 No 2
 15. "Przemiany strukturalne w przemysłach krajów RWPG w latach 1971-1990". Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1992
 16. "Integracja Polski z EWG wobec transformacji systemowej w kierunku społecznej gospodarki rynkowej". W: Społeczna gospodarka rynkowa - Szanse realizacji w Polsce. Wydawnictwo AMP, Katowice 1992
 17. "Opportunities and Threats for the Polish Foreign Trade as the Result of Polish Integration with EC". Rome 1992
 18. „Upadek koncepcji zintegrowanego rynku krajów RWPG.” Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach 1992/125
 19. "Procesy integracyjne w Europie u progu XXI wieku". Seminarium Naukowe: Dni Europejskie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1993
 20. "Dni Europejskie - Materiały ze studenckiego seminarium naukowego". Wydawnictwo AE, Katowice 1993 (red. nauk.)
 21. "Sprawozdania finansowe oraz analiza bilansu i rachunku wyników w państwowych i prywatnych jednostkach gospodarczych".(współautor z Pawłem Tendera, 50% udziału).Wydawnictwo: Centrum Projektowo-Wdrożeniowe, Katowice 1994
 22. "II Dni Europejskie - Materiały ze studenckiego seminarium naukowego". Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1994 (red. nauk.)
 23. "III Dni Europejskie" - Materiały ze studenckiego seminarium naukowego". Wydawnictwo Habex, Gliwice 1995 (red. nauk.)
 24. ”Korzyści i zagrożenia wynikające ze stowarzyszenia z Unią Europejską dla polskiego handlu”. W: „Polska w gospodarce światowej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1995
 25. "Ekonomiczne, prawne i społeczne konsekwencje stowarzyszenia i integracji Polski z Unią Europejską". Wydawnictwo Habex, Gliwice 1996 (red. nauk.)
 26. „Perspektywy wschodniego rozszerzenia Unii Europejskiej .” W: „Problemy Handlu Zagranicznego”. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1996
 27. Recenzja dokumentu: „Narodowa Strategia Integracji”. Ekspertyza nr 131. Druk Sejmowy 2159, Warszawa 1997
 28. „Polska droga do Unii Europejskiej”. Ekonomiczne i społeczne konsekwencje integracji Polski z Unią Europejską. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1997 (red. nauk.)
 29. „Wybrane bariery integracji Polski z Unią Europejską”. W: Polska w drodze do Unii Europejskiej. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania, Katowice 1998
 30. „Konkurencyjność polskiego rolnictwa na tle wybranych krajów Unii Europejskiej”. W: Problemy Handlu Zagranicznego. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998
 31. „Bezrobocie w Polsce i Unii Europejskiej w aspekcie integracji”. W: Handel Zagraniczny – Problemy, Tendencje, Perspektywy. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999
 32. „Analiza konkurencyjności polskiego handlu z UE w latach 1992-1997”. W: Procesy przystosowawcze w polskim handlu zagranicznym w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2000
 33. „Cultural Circumstances of Advertisement on International Markets.” W: Marketing and Globalization. Ed. Cracow University of Economics, Matej Bel University, 2000 to samo opracowanie w języku polskim : “Kulturowe uwarunkowania reklamy na rynkach międzynarodowych”. W: Problemy Handlu Zagranicznego. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000
 34. „Ocena efektywności działań na rzecz zmniejszenia zróżnicowania regionalnego w grupie najbiedniejszych regionów UE w latach 1989-1999. Akademia Ekonomiczna Kraków 2003 (współautor – 50% udziału, z Krzysztofem Koj)
 35. „System podejmowania decyzji w Unii Europejskiej a interes narodowy Polaków”. W: „Problemy współczesnej gospodarki światowej”. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen Jerzego Ziętka, Katowice 2004
 36. „Problematyka podejmowania decyzji w Unii Europejskiej na mocy Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy”. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały pokonferencyjne: Problemy Regionalne i Globalne we Współczesnej Gospodarce Światowej, Wrocław maj 2005
 37. „Zmiany w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich” (współautor – 50% udziału, z Anną Starzec). Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 nr 701
 38. „Ocena wyników negocjacji akcesyjnych Polski na tle innych krajów Europy Środkowowschodniej”. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 nr 701
 39. „Prezentacja okresów przejściowych uzyskanych przez Polskę na mocy Traktatu Akcesyjnego” (współautor – 25% udziału, z Wojciechem Bąba, Magdaleną Zając i Magdaleną Zajączkowską). Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych nr 1 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007
 40. „Zmiany w systemie podejmowania decyzji w Unii Europejskiej na mocy Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy”. W: „Wspólna Europa – Problemy nowej rozszerzonej Europy”. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen Jerzego Ziętka w Katowicach 2005
 41. „System decyzyjny w Unii Europejskiej w ujęciu przekrojowym” (współautor z Magdaleną Zajączkowską). Zeszyty Naukowe nr 734 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006
 42. „Zmiana pozycji Chin w gospodarce światowej na przykładzie stosunków Unia Europejska – Chiny” (współautor z Hanną Kelm). Zeszyty Naukowe nr 734 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006
 43. „Polityka Unii Europejskiej wobec imigrantów” (współautor z Hanną Kelm). Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie (w druku)
 44. „Ewolucja współpracy sądowej i policyjnej w sprawach karnych Unii Europejskiej” (współautor z Dominiką Karwoth-Zielińską). Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie (w druku)
 45. „Uregulowanie problematyki spraw wewnętrznych i sprawiedliwości w Traktatach europejskich – z Maastricht i Amsterdamskim” (współautor z Dominiką Karwoth-Zielińską). W: „Problemy i dylematy rozwoju Unii Europejskiej”. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen Jerzego Ziętka w Katowicach 2007.

Prace nieopublikowane:

 1. ”Konsumpcja indywidualna a rozwój społeczno gospodarczy wybranych krajów europejskich”. Koncepcja badań. RPBP III.39 – ZMIANY W STRUKTURZE KONSUMPCJI. Katowice 1986
 2. ”Konsumpcja indywidualna a rozwój społeczno gospodarczy wybranych krajów europejskich”. Opracowanie metodologii badań. RPBP III.39 – ZMIANY W STRUKTURZE KONSUMPCJI. Katowice 1987
 3. ”Konsumpcja indywidualna a rozwój społeczno gospodarczy wybranych krajów europejskich”. Badanie poziomów rozwoju wybranych krajów europejskich. RPBP III.39 – ZMIANY W STRUKTURZE KONSUMPCJI. Katowice 1988
 4. ”Konsumpcja indywidualna a rozwój społeczno gospodarczy wybranych krajów europejskich”. Międzynarodowe porównania struktur konsumpcji. RPBP III.39 – ZMIANY W STRUKTURZE KONSUMPCJI. Katowice 1989
 5. ”Konsumpcja indywidualna a rozwój społeczno gospodarczy wybranych krajów europejskich”. Wzorce rozwoju dla polskiego modelu konsumpcji indywidualnej. RPBP III.39 – ZMIANY W STRUKTURZE KONSUMPCJI. Katowice 1990
 6. „Duty Free Zones – Analysis of the Phenomenon.” INTERNATIONAL STUDENTS’ SEMINAR, AIESEC, Katowice 1990
 7. „The Transformation of Centrally Planned Economy into Market Economy. Example of Poland”. International Business LIONS’ Club, Rotterdam 1990
 8. “Environmental Protection in Katowice Province”. (współautor, 25% udziału). Badanie przeprowadzone wspólnie z pracownikami Netherlands Economic Institute 1990
 9. The Transformation of Centrally Planned Economy into Market Economy. Example of Poland. International Business LIONS'Club. Rotterdam 1990.
 10. Technology as a Stimulus to Polish Exports. European Studies Conference. Omaha- Nebrasca USA 1991.
 11. Agreement of Polish Association with EEC - Chances and Dangers. Global Theme Conference. Rome 1992.
 12. „The Winds of Change in Eastern Europe”. AIESEC Conference. Katowice 1993.
 13. “Polens Beitrit zur EG (Oekonomishe Aspekte)“. Mitteleuropaeishe Staaten auf dem Weg in die EG - Experten Konferenz. Bad Marienberg - BRD 1993.
 14. ”Chancen und Gefahren der Integration Polens in der Europaeischen Union.“ Essen 1994.
 15. „Perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej”. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1995
 16. “Perspektiven der Ezweiterung der Europaeischen Gemeinschaft nach den Osten.“ Hildesheim (BRD) 1996.
 17. “Consequences of Poland's Association and Integration with EC.” Athens 1997.

Koordynacja problemów badawczych:

 1. „Strategie proeksportowe Polski w świetle Umowy o Stowarzyszeniu z EWG”. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 1992
 2. „Analiza ekonomicznych konsekwencji stowarzyszenia i integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi”. Część I. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 1993
 3. „Ekonomiczne i społeczne skutki stowarzyszenia i integracji Polski ze Wspólnotą Europejską”. Część II. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 1994
 4. „Konsekwencje swobodnego przepływu towarów obowiązującego na mocy Układu Europejskiego dla polskiego handlu w latach 1992-1994”. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 1995
 5. „The Restructuring Process of the Upper Silesia Industrial Region in the Light of the EU Regional Policy”. Koordynator międzynarodowego problemu badawczego Jean Monnet, finansowanego ze środków Unii Europejskiej (1996-1998)
 6. „Budowa wizerunku Kas Chorych”. Krajowy Związek Kas Chorych, 2000-2001
 7. „Wycena szkód majątkowych powstałych w Hucie Łaziska”, 2001
 8. „Ocena przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej” – 2001-2004
 9. „Ocena wyników negocjacji akcesyjnych Polski z Unią Europejską” – 2002-2004
 10. „I Meditterranei – South/ East Dialogue – 2003-2006
 11. “Porównanie wyników negocjacji akcesyjnych 10 nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Polska na tle innych krajów” – 2002–2005
 12. „Badanie dystansu społecznego i ekonomicznego pomiędzy Polską i krajami UE-15” – 2005 - 2006
 13. „Bariery integracji Unii Europejskiej” – 2007 – 2008

Wybrane konferencje międzynarodowe:

 1. „Peace, Security and Stability – international dialogue and the role of EU. Sixth ECSA – World Conference, Bruksela 2002
 2. “Gender Equality and Europe’s Future”. Bruksela, marzec 2003
 3. „I Mediterranei, South/ East Thematic Network”. Malta, marzec 2004
 4. “Dialogue Between Peoples and Cultures: Actors in the Dialogue”. Bruksela, maj 2004
 5. „New Institutional Challenges in the Light of the EU Enlargement”, „I Mediterranei, South/ East Thematic Network”. Nicea, wrzesień 2004
 6. “The European Union and Emerging World Orders: Perceptions and Strategies”. 7th ECSA World Conference. Bruksela, grudzień 2004
 7. „I Mediterranei, South/ East Thematic Network”. Umbria, grudzień 2004
 8. “Dialogue Between Peoples and Cultures”. Konferencja międzynarodowa zorganizowana przez Komisję Europejską w Brukseli, luty 2005
 9. „Decision-making system within the European Union”. . „I Mediterranei, South/ East Thematic Network”, Malta, wrzesień 2005
 10. “Europe’s challenges in a globalised world”. ECSA- World Conference. Global Jean Monnet Conference. Bruksela, listopad 2006
 11. „The European Union and word Sustainable Development”. Global Jean Monnet Conference. Bruksela, listopad 2007

Wybrane konferencje organizowane:

 1. „Ocena przygotowania Polski do członkostwa w UE”, Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 18.05.2004
 2. „Wspólna Europa - przyszłość i perspektywy”, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach, 16.04.2004
 3. „Problemy nowej rozszerzonej Europy”, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach, 6.05.2005
 4. „Miejsce Polski we wspólnej Europie, Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej”, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 18.05.2005
 5. „Unia Europejska – podsumowanie 50 lat działalności”, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach, 17.05.2007
 6. „Unia Europejska – historia i perspektywy”, Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 29-30.05.2007

Prowadzone zajęcia dydaktyczne: (podkreślono obecnie prowadzone zajęcia)

 • Ekonometria
 • Metody optymalizacyjne w handlu zagranicznym
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne studia doktoranckie
 • Przemiany we współczesnej gospodarce światowej
 • International Business
 • Handel zagraniczny
 • Teorie handlu zagranicznego
 • Międzynarodowe organizacje finansowe
 • Międzynarodowe transakcje gospodarcze
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Technika i organizacja handlu zagranicznego
 • Nauka o przedsiębiorstwie
 • Międzynarodowa integracja gospodarcza
 • Procesy integracyjne w gospodarce światowej
 • Europejska integracja gospodarcza
 • Ekonomiczne i społeczne konsekwencje integracji Polski z Unią Europejską (w ramach Katedry Jean Monnet)
 • Mechanizm funkcjonowania Unii Europejskiej (w ramach Katedry Jean Monnet)
 • Analiza rynków zagranicznych
 • Podstawy marketingu
 • Marketing usług bankowych
 • Marketing międzynarodowy
 • Negocjacje i komunikacja
 • Protokół dyplomatyczny
 • Wspólna Europa, przyszłość i perspektywy (w ramach Katedry Jean Monnet)
 • Nowa ekonomia europejska (w ramach Katedry Jean Monnet)
 • Polityki wspólnotowe
 • Seminaria dyplomowe
 • Seminaria magisterskie (na studiach dziennych i zaocznych)
 • Seminaria w języku angielskim
 • Seminaria doktorskie
 • Seminaria doktorskie dla doktorantów niemieckich
wstecz do początku
 
 
 
Polecamy / Recommended: