Home Jean Monnet CoE Czym jest JM CoE? Katedra Jean Monnet Misja i cele Działalność Konferencje naukowe Konferencja kwiecień 2010 Wykład p. ambasadora H. Winklera 19 maja 2009 Symulacje obrad RE 8 kwietnia 2009 Wykład prof. J. Buzka 13-14 października 2008 29 maja 2007 18 maja 2005 18 maja 2004 Konferencje Wspólna Europa Konferencja 2007 Konferencja 2006 Konferencja 2005 Konferencja 2004 Konkurs Europę warto poznać 2008 (4. edycja) 2007 (3. edycja) 2006 (2. edycja) 2005 (1. edycja) Katedra EIG Pracownicy Helena Tendera-Właszczuk Wojciech Bąba Aleksandra Pleśniarska Rafał Prostak Magdalena Zajączkowska Katarzyna Cymbranowicz Działalność dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne Informacje dla seminarzystów Konferencje dydaktyczne Działalność naukowa Publikacje Badania statutowe Konferencje naukowe Współpraca międzynarodowa Publikacje Katedry Kierunek "Europeistyka" Charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Informacje dla kandydatów Przedmioty Wykładowcy Koło Naukowe Integracji Europejskiej KNIE w Brukseli KNIE na XX Forum Ekonomicznym Udział w obchodach Dnia Europy 2010 Konferencja Polityka Wschodnia Konferencja Partnerstwo Wschodnie Festiwal Nauki 2009 Wykład otwarty dr Marty Wajdy-Lichy Wyjazd studyjny do Lwowa Specjalności Biznes i współpraca na rynku UE Menedżer projektów europejskich Wykaz przedmiotów na specjalnościach Osoby prowadzące zajęcia Praca i staże Linki Materiały KEIG Polecane strony Źródła danych Ośrodki naukowe Kontakt In English  Jean Monnet CoE Staff Helena Tendera-Wlaszczuk Teaching activities European Studies programme European Studies graduate profile Bachelor and Master Courses Research activities Research projects Books published Scientific papers 2008 Scientific papers 2009 Conferences and seminars (UEK) 2009/06/29 2009/05/19 2009/04/23-24 2009/04/08 2009/03/09 2008/10/14 2008/10/13 2008/01/07 2007/05/29 2006/04/04 2006/04/04 - round table 2005/05/18 2004/05/18 External activities Conferences and seminars Annual competition International conferences Contact us Fanpage FB
 
 
 
Wykładowcy

Dr Marian Banach

Zainteresowania naukowe: Prawo międzynarodowe publiczne. Prawne i ekonomiczne aspekty transportu międzynarodowego i spedycji międzynarodowej. Tranzyt międzynarodowy. Współpraca w dziedzinie transportu – organizacje i umowy. Prawne aspekty ochrony środowiska w Europie i na świecie. Ochrona środowiska w prawie międzynarodowym. Dostosowanie prawa polskiego do porządku prawnego Wspólnot Europejskich. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo i instytucje Wspólnot europejskich.

 

Dr Joanna Dzwończyk

Zainteresowania naukowe:Marketing polityczny i wyborczy. Systemy polityczne i ustrojowe Europy i USA. Kultura polityczna. Ewolucja partii politycznych. Demokracja jako ustrój polityczny. Współczesny konserwatyzm i liberalizm. Oblicza współczesnego nacjonalizmu. Populizm w wymiarze doktrynalnym i w sferze praktyki politycznej. Historia integracji europejskiej od 1945 r. do chwili obecnej. System instytucjonalny Unii Europejskiej. Polska i jej sąsiedzi wobec integracji z Unią Europejską. Analiza społeczeństwa postsocjalistycznego. Przemiany społeczeństwa polskiego po tzw. Jesieni Ludów. Polskie społeczeństwo obywatelskie.

 

Dr hab. inż. Marta Gollinger-Tarajko

Zainteresowania naukowe: Ochrona środowiska. Ocena oddziaływania na środowisko procesów technologicznych. Technologie redukcji zagrożeń powietrza atmosferycznego. Technologie zagospodarowania odpadów. Inżynieria środowiska. Inżynieria procesów przemysłowych. Ekologiczne projektowanie wyrobów.

 

Dr Paweł Kawa

Zainteresowania naukowe: Wzrost gospodarczy: teorie wzrostu, modele, polityka pobudzania wzrostu, inwestycje a wzrost. Integracja europejska – aspekty prawne i finansowe.

 

Dr Lidia Mesjasz

Zainteresowania naukowe: Międzynarodowe stosunki gospodarcze i finansowe. Zadłużenie zagraniczne i transfer kapitału. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Międzynarodowy system walutowo-finansowy. Kryzysy finansowe.

 

Prof. dr hab. Czesława Piecuch

Zainteresowania naukowe: Antropologia filozoficzna. Historia filozofii.

 

Prof. dr hab. Irena Pietrzyk

Zainteresowania naukowe: Polityka ekonomiczna. Gospodarka regionalna. Samorząd terytorialny.Terytorialne aspekty integracji europejskiej.

 

Dr Aleksander Surdej

Zainteresowania naukowe: Społeczny i polityczny wymiar globalizacji gospodarczej. Porównawcza analiza polityk społecznych. Ekonomiczne teorie procesów politycznych. Teoria i praktyka regulacji społecznych. Metodologia analizy polityk publicznych. Instytucjonalne podstawy polityk ponadnarodowych. Procesy decyzyjne w organizacjach międzynarodowych. Instytucjonalne determinanty integracji europejskiej. Federalizm fiskalny. Umiędzynarodowienie polskiej gospodarki.

 

Dr Zofia Szafrańska

Zainteresowania naukowe: Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Prawo cywilne i handlowe polskie, angielskie, amerykańskie, niemieckie, francuskie. Prawo papierów wartościowych – akcje, obligacje, czeki, weksle, konosamenty, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Giełda Papierów Wartościowych, obrót pierwotny, obrót wtórny. Prawne zabezpieczenia kredytów i pożyczek bankowych. Międzynarodowe prawo finansowe. Prawo prywatne międzynarodowe – regulowanie stosunków w zakresie prawa rzeczowego i zobowiązań zachodzących między podmiotami będącymi obywatelami różnych państw. Prawo i instytucje wspólnot europejskich.

 

Prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk

Zainteresowania naukowe:

Prawne, polityczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania wspólnot europejskich. Instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej. Reforma instytucjonalna a rozszerzenie Unii Europejskiej. Procesy akcesyjne państw Europy Środkowo-Wschodniej. Teorie integracji międzynarodowej. Idea zjednoczonej Europy. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Ekonomiczne i społeczne konsekwencje integracji. Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Mechanizm funkcjonowania Unii Europejskiej. Procesy i skutki dostosowania Polski do funkcjonowania w Unii Europejskiej. Traktat Ustanawiający Konstytucję dla Europy. Badanie dystansu społeczno-ekonomicznego między krajami Unii Europejskiej. Korporacje międzynarodowe. Marketing międzynarodowy. Negocjacje z partnerem zagranicznym.

 

Dr Marta Wajda-Lichy

Zainteresowania naukowe:Unia gospodarcza i walutowa. Ekonomia kursów walutowych. Rodzaje systemów kursów walutowych. Makroekonomia gospodarki otwartej.

 

Prof. dr hab. Andrzej Wojtyna

Zainteresowania naukowe: Teoretyczne aspekty polityki makroekonomicznej. Rola państwa w gospodarce. Szkoły współczesnej ekonomii. Inflacja i bezrobocie.

wstecz do początku
 
 
 
Polecamy / Recommended: