Home Jean Monnet CoE Czym jest JM CoE? Katedra Jean Monnet Misja i cele Działalność Konferencje naukowe Konferencja kwiecień 2010 Wykład p. ambasadora H. Winklera 19 maja 2009 Symulacje obrad RE 8 kwietnia 2009 Wykład prof. J. Buzka 13-14 października 2008 29 maja 2007 18 maja 2005 18 maja 2004 Konferencje Wspólna Europa Konferencja 2007 Konferencja 2006 Konferencja 2005 Konferencja 2004 Konkurs Europę warto poznać 2008 (4. edycja) 2007 (3. edycja) 2006 (2. edycja) 2005 (1. edycja) Katedra EIG Pracownicy Helena Tendera-Właszczuk Wojciech Bąba Aleksandra Pleśniarska Rafał Prostak Magdalena Zajączkowska Katarzyna Cymbranowicz Działalność dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne Informacje dla seminarzystów Konferencje dydaktyczne Działalność naukowa Publikacje Badania statutowe Konferencje naukowe Współpraca międzynarodowa Publikacje Katedry Kierunek "Europeistyka" Charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Informacje dla kandydatów Przedmioty Wykładowcy Koło Naukowe Integracji Europejskiej KNIE w Brukseli KNIE na XX Forum Ekonomicznym Udział w obchodach Dnia Europy 2010 Konferencja Polityka Wschodnia Konferencja Partnerstwo Wschodnie Festiwal Nauki 2009 Wykład otwarty dr Marty Wajdy-Lichy Wyjazd studyjny do Lwowa Specjalności Biznes i współpraca na rynku UE Menedżer projektów europejskich Wykaz przedmiotów na specjalnościach Osoby prowadzące zajęcia Praca i staże Linki Materiały KEIG Polecane strony Źródła danych Ośrodki naukowe Kontakt In English  Jean Monnet CoE Staff Helena Tendera-Wlaszczuk Teaching activities European Studies programme European Studies graduate profile Bachelor and Master Courses Research activities Research projects Books published Scientific papers 2008 Scientific papers 2009 Conferences and seminars (UEK) 2009/06/29 2009/05/19 2009/04/23-24 2009/04/08 2009/03/09 2008/10/14 2008/10/13 2008/01/07 2007/05/29 2006/04/04 2006/04/04 - round table 2005/05/18 2004/05/18 External activities Conferences and seminars Annual competition International conferences Contact us Fanpage FB
 
 
 
Sylwetka absolwenta
Studia na kierunku Europeistyka oferują szerokie kompendium wiedzy na temat podstaw prawnych, ekonomicznych, społecznych oraz zasad funkcjonowania Unii Europejskiej. Zapoznanie studenta z problematyką integracji europejskiej rozpoczyna się przedstawieniem historii integracji oraz obszarów, w jakich integracja występuje. Student poszerza swoje wiadomości o elementy geografii politycznej i gospodarczej Europy. Główny nacisk programu nauczania jest położony na zagadnienia związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej - jej strukturą, budową i charakterem prawnym. Uczestnik ma możliwość szczegółowego poznania działań instytucji Wspólnot Europejskich, przede wszystkim ich struktury i kompetencji w systemie decyzyjnym.

Absolwent kierunku Europeistyka posiadać będzie wiedzę z zakresu socjologii, politologii, ekonomii, funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz wiedzę o państwie i prawie, charakteryzować go będzie znajomość europejskiej tradycji, historii i kultury, społeczno-politycznych uwarunkowań integracji europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii integracji Polski z Unią Europejską), struktury Wspólnot Europejskich oraz prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania Wspólnot.

Plan studiów kierunku Europeistyka obejmuje zagadnienia tematyczne związane z politykami Wspólnotowymi i funkcjonowaniem rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Elementy składające się na kształt tego rynku są istotnym i ważnym problemem we właściwym zrozumieniu zasad funkcjonowania Unii.
    
Student ma możliwość zapoznania się z problematyką budżetu i finansów Unii Europejskiej oraz regulacji prawnych na terenie Wspólnot z głównym naciskiem na europejskie prawo gospodarcze, prawo socjalne i ochronę praw człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej.

Integracja Polski z Unią Europejską to szeroka dziedzina, dzięki poznaniu której student zapozna się z problematyką przystąpienia Polski do UE ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania funduszy przedakcesyjnych, programów pomocowych oraz sposobami ich pozyskiwania przez polskie firmy i instytucje oraz grupy społeczne. Zarówno gospodarka polska, jak i europejska, będzie poddana sukcesywnym zmianom i przekształceniom wynikającym z pogłębiania się integracji oraz postępującego procesu globalizacji. Stwarza to kolejne wyzwania dla społeczeństw europejskich. W tym kontekście posiadane przez Polskę zasoby ludzkie są wyznacznikiem dla pozycji kraju w strukturach Unii Europejskiej.
Poznanie zagadnień teoretycznych pozwoli absolwentowi kierunku Europeistyka w pierwszej kolejności zrozumieć funkcjonowanie skomplikowanej struktury jaką jest Unia Europejska i wykorzystać tą wiedzę w praktyce. Absolwent zdobędzie umiejętności zrozumienia politycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych aspektów działania Unii Europejskiej. Pozwoli mu to na właściwe pojęcie i przyswojenie zasad funkcjonowania otaczającego środowiska a przede wszystkim możliwość wpływania na procesy zachodzące w otaczającym go świecie.

Wymienione wyżej zagadnienia i przedstawiona problematyka zostały przygotowane bardzo wyczerpująco i szczegółowo, przede wszystkim z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb rynku i dynamiki integracji europejskiej, co powoduje, iż kierunek Europeistyka jest atrakcyjną alternatywą dla dalszego kształcenia się studenta i dla jego samorozwoju.
    
Wstąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej powoduje, że administracja państwowa i samorządowa potrzebuje i będzie potrzebować specjalistów z zakresu problematyki europejskiej. Absolwenci kierunku Europeistyka spełniają wymagania stawiane przez wymienione instytucje oraz są przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach i organach decyzyjnych Unii Europejskiej. Organizacje krajowe i międzynarodowe poszukują specjalistów w omawianym zakresie co stwarza szanse na znalezienie ciekawej i atrakcyjnej pod każdym względem pracy oraz rozpoczęcia lub kontynuowania kariery zawodowej.

Absolwent kierunku będzie mógł znaleźć zatrudnienie w:
 • administracji centralnej i samorządowej,
 • organach Unii Europejskiej i instytucjach europejskich,
 • instytucjach krajowych, związanych z integracją europejską,
 • firmach konsultingowych,
 • placówkach informacyjnych,
 • placówkach kulturalnych,
 • wydawnictwach,
 • środkach masowego przekazu,
 • przedsiębiorstwach krajowych funkcjonujących na rynkach europejskich,
 • przedsiębiorstwach europejskich,
 • instytucjach uczestniczących w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy strukturalnych i pomocowych,
 • Centrach Informacji Europejskiej.
wstecz do początku
 
 
 
Polecamy / Recommended: