Home Jean Monnet CoE Czym jest JM CoE? Katedra Jean Monnet Misja i cele Działalność Konferencje naukowe Konferencja kwiecień 2010 Wykład p. ambasadora H. Winklera 19 maja 2009 Symulacje obrad RE 8 kwietnia 2009 Wykład prof. J. Buzka 13-14 października 2008 29 maja 2007 18 maja 2005 18 maja 2004 Konferencje Wspólna Europa Konferencja 2007 Konferencja 2006 Konferencja 2005 Konferencja 2004 Konkurs Europę warto poznać 2008 (4. edycja) 2007 (3. edycja) 2006 (2. edycja) 2005 (1. edycja) Katedra EIG Pracownicy Helena Tendera-Właszczuk Wojciech Bąba Aleksandra Pleśniarska Rafał Prostak Magdalena Zajączkowska Katarzyna Cymbranowicz Działalność dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne Informacje dla seminarzystów Konferencje dydaktyczne Działalność naukowa Publikacje Badania statutowe Konferencje naukowe Współpraca międzynarodowa Publikacje Katedry Kierunek "Europeistyka" Charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Informacje dla kandydatów Przedmioty Wykładowcy Koło Naukowe Integracji Europejskiej KNIE w Brukseli KNIE na XX Forum Ekonomicznym Udział w obchodach Dnia Europy 2010 Konferencja Polityka Wschodnia Konferencja Partnerstwo Wschodnie Festiwal Nauki 2009 Wykład otwarty dr Marty Wajdy-Lichy Wyjazd studyjny do Lwowa Specjalności Biznes i współpraca na rynku UE Menedżer projektów europejskich Wykaz przedmiotów na specjalnościach Osoby prowadzące zajęcia Praca i staże Linki Materiały KEIG Polecane strony Źródła danych Ośrodki naukowe Kontakt In English  Jean Monnet CoE Staff Helena Tendera-Wlaszczuk Teaching activities European Studies programme European Studies graduate profile Bachelor and Master Courses Research activities Research projects Books published Scientific papers 2008 Scientific papers 2009 Conferences and seminars (UEK) 2009/06/29 2009/05/19 2009/04/23-24 2009/04/08 2009/03/09 2008/10/14 2008/10/13 2008/01/07 2007/05/29 2006/04/04 2006/04/04 - round table 2005/05/18 2004/05/18 External activities Conferences and seminars Annual competition International conferences Contact us Fanpage FB
 
 
 
Charakterystyka kierunku Europeistyka
Zainteresowanie studiami europejskimi w Polsce wzrasta od początku lat dziewięćdziesiątych. Nasila się ono znacznie w związku z akcesją naszego kraju do Unii Europejskiej. Realizacja procesu dostosowawczego obejmuje działania z zakresu przyjęcia i wdrożenia regulacji prawa wspólnotowego do polskiego systemu prawnego jak również kształtowanie struktur i mechanizmów gospodarczych.
Przystosowanie Polski do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej jest procesem wieloaspektowym, mającym wyraz polityczny, ekonomiczny, społeczny i prawny. Jest to proces, który ma ogromny wpływ na funkcjonowanie całej gospodarki, wszystkich szczebli administracji państwowej, instytucji, organizacji branżowych, przedsiębiorstw, organizacji non-profit, grup społecznych i życie każdego z obywateli.
    
Moment akcesji nie kończy tego procesu. W rzeczywistości integracja polskiej gospodarki ze strukturami unijnymi będzie procesem wieloletnim i wieloetapowym. Zmiana zasad funkcjonowania w nowym systemie prawno-instytucjonalnym i nowym otoczeniu stwarza konieczność kształcenia specjalistów z zakresu szeroko rozumianej problematyki europejskiej.
Skala rzeczywistych korzyści z integracji jest pochodną zarówno przyjętych w Traktacie Akcesyjnym uregulowań, jak i umiejętności działania w nowym otoczeniu. W szczególności potrzebni są wysoko wyspecjalizowani fachowcy - głównie prawnicy i ekonomiści, o nowym i nowoczesnym profilu kształcenia, rozumiejący zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, mechanizmy podejmowania decyzji, zasady współpracy z instytucjami unijnymi, zasady funkcjonowania polityk wspólnotowych, którzy współdziałać będą w celu kształtowania zdolności absorpcyjnych polskiej gospodarki i efektywnego wykorzystania szans rozwoju społeczno - gospodarczego na bazie przyznanych Polsce środków pomocowych.
    
Tak więc obok formalnych regulacji, znaczenia nabiera czynnik ludzki - potencjał polskiej administracji sektora publicznego i prywatnego, który kształtować będzie realia naszego rozwoju gospodarczego. W tym kontekście przygotowanie zasobów ludzkich staje się zadaniem priorytetowym.

Studia na kierunku Europeistyka adresowane są do osób, których zainteresowania lub wykonywane obowiązki skłaniają do poszerzania wiedzy z zakresu integracji europejskiej i które chcą odpowiedzieć na ogromne zapotrzebowanie społeczne na specjalistów z tej dziedziny.
    
Kierunek studiów Europeistyka dostarcza szerokiej wiedzy teoretycznej z zakresu integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów instytucjonalnych (system instytucjonalny UE, procedury decyzyjne, zakres kompetencji i uprawnień organów UE), prawnych (system prawny, źródła prawa wspólnotowego, rodzaje aktów prawnych i ich funkcjonowanie w krajowym systemie prawnym) oraz ekonomicznych (mikro- i makropodstawy procesów integracyjnych, pogłębianie integracji rynków, idea jednolitego rynku europejskiego i zasady funkcjonowania swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitału oraz ich konsekwencje dla podmiotów gospodarczych, znajomość zasad polityk wspólnotowych).

Studia przeznaczone są również dla osób, które zamierzają związać swą karierę zawodową z instytucjami Unii Europejskiej, przystępując do konkursu na urzędnika europejskiego, podejmując pracę w instytucjach doradczych lub lobbingowych w Brukseli.
wstecz do początku
 
 
 
Polecamy / Recommended: