Home Jean Monnet CoE Czym jest JM CoE? Katedra Jean Monnet Misja i cele Działalność Konferencje naukowe Konferencja kwiecień 2010 Wykład p. ambasadora H. Winklera 19 maja 2009 Symulacje obrad RE 8 kwietnia 2009 Wykład prof. J. Buzka 13-14 października 2008 29 maja 2007 18 maja 2005 18 maja 2004 Konferencje Wspólna Europa Konferencja 2007 Konferencja 2006 Konferencja 2005 Konferencja 2004 Konkurs Europę warto poznać 2008 (4. edycja) 2007 (3. edycja) 2006 (2. edycja) 2005 (1. edycja) Katedra EIG Pracownicy Helena Tendera-Właszczuk Wojciech Bąba Aleksandra Pleśniarska Rafał Prostak Magdalena Zajączkowska Katarzyna Cymbranowicz Działalność dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne Informacje dla seminarzystów Konferencje dydaktyczne Działalność naukowa Publikacje Badania statutowe Konferencje naukowe Współpraca międzynarodowa Publikacje Katedry Kierunek "Europeistyka" Charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Informacje dla kandydatów Przedmioty Wykładowcy Koło Naukowe Integracji Europejskiej KNIE w Brukseli KNIE na XX Forum Ekonomicznym Udział w obchodach Dnia Europy 2010 Konferencja Polityka Wschodnia Konferencja Partnerstwo Wschodnie Festiwal Nauki 2009 Wykład otwarty dr Marty Wajdy-Lichy Wyjazd studyjny do Lwowa Specjalności Biznes i współpraca na rynku UE Menedżer projektów europejskich Wykaz przedmiotów na specjalnościach Osoby prowadzące zajęcia Praca i staże Linki Materiały KEIG Polecane strony Źródła danych Ośrodki naukowe Kontakt In English  Jean Monnet CoE Staff Helena Tendera-Wlaszczuk Teaching activities European Studies programme European Studies graduate profile Bachelor and Master Courses Research activities Research projects Books published Scientific papers 2008 Scientific papers 2009 Conferences and seminars (UEK) 2009/06/29 2009/05/19 2009/04/23-24 2009/04/08 2009/03/09 2008/10/14 2008/10/13 2008/01/07 2007/05/29 2006/04/04 2006/04/04 - round table 2005/05/18 2004/05/18 External activities Conferences and seminars Annual competition International conferences Contact us Fanpage FB
 
 
 
mgr Katarzyna Cymbranowicz
2012-2017 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, studia III stopnia stacjonarne (doktoranckie)
2015-2016 Studium Doskonalenia Pedagogicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
2010-2012 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Kierunek: Europeistyka, studia II stopnia stacjonarne (magisterskie) – praca magisterska pt.: „Przewodnictwo w Unii Europejskiej. Doświadczenia polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku”
2007-2010Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Kierunek: Europeistyka, studia I studia stacjonarne (licencjackie) – praca licencjacka pt.: „Współpraca euroregionalna jako instrument integracji europejskiej na przykładzie Euroregionu Bałtyk”
2004-2007Liceum Ogólnokształcące nr I im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, klasa klasyczna z językiem łacińskim i kulturą antyczną , językiem greckim i kulturą antyczną oraz językami nowożytnymi – angielski i włoski

 

PRAKTYKI/STAŻE:

 •  1.10.2011 r. – 1.02.2012 r., Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, ul. Mikołajska 4, Mały Rynek, 31-027 Kraków
 •  21.07.2011 r. – 21.11.2011 r., Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej, ul. Rajska 1, 31-124 Kraków
 •  1.09.2009 r. – 1.10.2009 r., Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Projektami i Programami, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków

PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE:

 • 2016 r.: Grant uczelniany na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, Rodzaj projektu i udziału: Projekt finansowany ze środków MNiSW, samodzielny, Tytuł projektu: Zjawisko ‘working poor’ na współczesnym rynku pracy – nowy wymiar biedy i wykluczenia
 •  2015 r.: Grant uczelniany na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, Rodzaj projektu i udziału: Projekt finansowany ze środków MNiSW, samodzielny, Tytuł projektu: Prekariat – nowe zjawisko na rynku pracy w Polsce

PUBLIKACJE:

 • K. Cymbranowicz, Migrants: An opportunity or a threat for the European Union? An Outline of the Problem in the Context of Contemporary Socio-economic Challenges, International Business and Global Economy 2016, Vol. 35, No. 1.
 • K. Cymbranowicz, Prekariat – nowe zjawisko na rynku pracy w Polsce, Annales : etyka w życiu gospodarczym 2016, Vol. 19, No. 2.
 • K. Cymbranowicz, Proces konwergencji gospodarczej w ujęciu realnym i nominalnym w świetle teorii ekonomicznych, [w:] Nowe wyzwania integracji europejskiej, red. H. Tendera-Własczuk, W. Bąba, M. Zajączkowska, Difin, Warszawa, 2016.
 • K. Cymbranowicz, The Phenomenon of Underemployment in Poland, Annales : etyka w życiu gospodarczym 2016, Vol. 19, No. 4.
 • K. Cymbranowicz, The impact of flexicurity on the functioning of the labor market in the European Union, [w:] Knowledge – Economy – Society: Contemporary Tools of Organizational Resources Management, ed. P. Lula, T. Rojek, Faculty of Management of the Cracow University of Economics – Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2015.
 • K. Cymbranowicz, Wpływ integracji na sytuację na rynku pracy i migracje zagraniczne w nowych państwach członkowskich, [w:] Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej – diagnoza i perspektywy, pod red. H. Tendery-Właszczuk, Difin, Warszawa 2015.
 • K. Cymbranowicz, Aktywność zawodowa osób starszych w świetle kryzysu demograficznego, [w:] Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, red. S. Zimoląg, A. Śliwa, Publikacja Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
 • K. Cymbranowicz, Flexicurity – A New Tool for Human Recourses Management, [w:] Knowledge – Economy – Society: Contemporary Tools of Organizational Resources Management, ed. P. Lula, T. Rojek, Faculty of Management of the Cracow University of Economics – Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2014.
 • K. Cymbranowicz, Pozycja i rola regionów w procesie integracji oraz politykach wspólnotowych Unii Europejskiej, [w:] Rozwój na peryferiach, red. nauk. J. Rossa, T. Marcinkowski, Wydawnictwo Naukowe PWSZ im. J. Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2014.
 • K. Cymbranowicz, Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę rynku pracy i zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej, [w:] Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, prac. zbior. pod red. H. Tendery-Właszczuk, Difin, Kraków 2014.
 • K. Cymbranowicz, Współpraca transgraniczna jako instrument polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej w latach 1989-2013 – wybrane aspekty, [w:] Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Część I: uwarunkowania i formy współpracy transgranicznej, red. nauk. J. Grabowiecki, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014.
 • K. Cymbranowicz, Aspekty organizacyjne i priorytety polskiej prezydencji, [w:] Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, prac. zbior. pod red. H. Tendery-Właszczuk, Fundacja UEK, Kraków 2013.
 • K. Cymbranowicz, Przebieg i efekty polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, [w:] Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, prac. zbior. pod red. H. Tendery-Właszczuk, Fundacja UEK, Kraków 2013.
 • K. Cymbranowicz, D. Gach, H. Tendera-Waszczuk, Podsumowanie i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, [w:] Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, prac. zbior. pod red. H. Tendery-Właszczuk, Fundacja UEK, Kraków 2013.
 • K. Cymbranowicz, Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej – kontrowersje wokół nowej perspektywy finansowej 2014-2020, [w:], Kryzys w Unii – Unia w kryzysie?, red. A. Kirpsza, G. Stachowiak, Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków 2013.
 • K. Cymbranowicz, The Contemporary Challenges for Europe’s Intellectual Capital Management from the Perspective of Polish Membership in the European Union, [w:] Knowledge – Economy – Society: Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, ed. P. Lula, B. Mikuła, A. Jaki, Faculty of Management of the Cracow University of Economics – Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2013.
 • K. Cymbranowicz, Wyzwania demograficzne XXI wieku – zarys problemu, [w:] Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, red. P. Zygulski, Publikacja Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.

KONFERENCJE/SEMINARIA:

 • The International Conference ‘Economic awareness and education - importance and measurement’, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 9 grudnia 2016 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości. Ujęcia prospektywne oraz interdyscyplinarne”, PTE o. w Bydgoszczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, CIAF przy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Gospodarki i Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 26 listopada 2016 r., referat pt. Praca i bieda – zjawisko woorking poor w Unii Europejskiej.
 • I Kongres Młodych Ekonomistów w PTE dla Gospodarki Polski, PTE (oddział w Częstochowie) i Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 20-21 października 2016 r., referat pt. Zjawisko working poor na współczesnym rynku pracy – wybrane aspekty.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo europejskie po szczycie NATO w Warszawie”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 29-30 września 2016 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Szkolnictwo wyższe - jego rola i przyszłość. Doświadczenia polskie i europejskie”, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce oraz Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, Kraków, 1 czerwca 2016 r.
 • The 9th International Conference ‘Challenges of the Global Economy 2016’, Uniwersytet Gdański, Sopot, 19-20 maja 2016 r., referat pt. Migrants, Opportunity or a Threat for the European Union in the Context of Contemporary Socio-Economic Challenges – An Outline of the Problem.
 • The 20th International Conference ‘Ethics in Economic Life’, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 12-13 maja 2016 r., referat pt. The phenomeonon of underemployment in today labour market – the outline of the problem.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Edukacja w XXI wieku - problemy i wyzwania”, Akademia Finansów i Biznesu Vistula (Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych), Warszawa, 7 kwietnia 2016 r.
 • IV Seminarium Europejskie „Unia ‘młodych’ - Edukacja i rynek pracy w Unii Europejskiej”, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) we współpracy z Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (KES SGH), Katedrą Unii Europejskiej im. Jeana Monneta KES SGH oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce (KAS), Warszawa, 8 grudnia 2015 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 3-4 grudnia 2015 r., referat pt. Społeczno-ekonomiczne konsekwencje zjawiska underemployment na polskim rynku pracy.
 • The International Conference ‘Economy and Society’ within the celebrations of the 50th Anniversary of the Faculty of Economics and Sociology University of Lodz, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 24-25 września 2015 r., referat pt. Precariat – a new phenomenon in the labour market in Poland.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „EUROPA XX-XXI WIEKU. SPOŁECZNO-POLITYCZNE KONSEKWENCJE KRYZYSÓW”, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego i Muzeum Śląskie, Katowice, 24-25 czerwca 2015 r., referat pt. Sytuacja na rynku pracy w Unii Europejskiej w okresie kryzysu i spowolnienia gospodarczego – stan i perspektywy rozwoju.
 • The International Conference ‘Knowledge – Economy – Society’, Faculty of Management of the Cracow University of Economics, Cracow, 25-27 maja 2015 r., referat pt. Wpływ modelu flexicurity na funkcjonowanie rynku pracy w Unii Europejskiej.
 • The International Conference ‘Knowledge – Economy – Society’, Faculty of Management of the Cracow University of Economics, Cracow, 4-6 czerwca 2014 r., referat pt. Flexicurity – nowe narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych UEK „Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania”, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, 13 marca 2014 r., referat pt. Aktywność zawodowa osób starszych w świetle kryzysu demograficznego.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nadzieje i obawy studentów Unii Europejskiej na rynku pracy”, Politechnika Opolska, Opole, 6 grudnia 2013 r., referat pt. Polityka zatrudnienia w Unii Europejskiej a sytuacja na polskim rynku pracy.
 • The International Conference ‘Knowledge – Economy – Society’, Faculty of Management of the Cracow University of Economics, Cracow, 5-7 czerwca 2013 r., referat pt. The Contemporary Challenges for Europe’s Intellectual Capital Management from the Perspective of Polish Membership in the European Union.
 • Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych UEK „Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania”, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, 11 grudnia 2012 r., referat pt. Wyzwania demograficzne XXI wieku – zarys problemu.

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE:

 • Etykieta menedżera
 • Etykieta w biznesie
 • Funkcjonowanie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Międzynarodowe transakcje gospodarcze
 • Wybrane polityki Unii Europejskiej

 

wstecz do początku
 
 
 
Polecamy / Recommended: