Home Jean Monnet CoE Czym jest JM CoE? Katedra Jean Monnet Misja i cele Działalność Konferencje naukowe Konferencja kwiecień 2010 Wykład p. ambasadora H. Winklera 19 maja 2009 Symulacje obrad RE 8 kwietnia 2009 Wykład prof. J. Buzka 13-14 października 2008 29 maja 2007 18 maja 2005 18 maja 2004 Konferencje Wspólna Europa Konferencja 2007 Konferencja 2006 Konferencja 2005 Konferencja 2004 Konkurs Europę warto poznać 2008 (4. edycja) 2007 (3. edycja) 2006 (2. edycja) 2005 (1. edycja) Katedra EIG Pracownicy Helena Tendera-Właszczuk Wojciech Bąba Aleksandra Pleśniarska Rafał Prostak Magdalena Zajączkowska Katarzyna Cymbranowicz Działalność dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne Informacje dla seminarzystów Konferencje dydaktyczne Działalność naukowa Publikacje Badania statutowe Konferencje naukowe Współpraca międzynarodowa Publikacje Katedry Kierunek "Europeistyka" Charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Informacje dla kandydatów Przedmioty Wykładowcy Koło Naukowe Integracji Europejskiej KNIE w Brukseli KNIE na XX Forum Ekonomicznym Udział w obchodach Dnia Europy 2010 Konferencja Polityka Wschodnia Konferencja Partnerstwo Wschodnie Festiwal Nauki 2009 Wykład otwarty dr Marty Wajdy-Lichy Wyjazd studyjny do Lwowa Specjalności Biznes i współpraca na rynku UE Menedżer projektów europejskich Wykaz przedmiotów na specjalnościach Osoby prowadzące zajęcia Praca i staże Linki Materiały KEIG Polecane strony Źródła danych Ośrodki naukowe Kontakt In English  Jean Monnet CoE Staff Helena Tendera-Wlaszczuk Teaching activities European Studies programme European Studies graduate profile Bachelor and Master Courses Research activities Research projects Books published Scientific papers 2008 Scientific papers 2009 Conferences and seminars (UEK) 2009/06/29 2009/05/19 2009/04/23-24 2009/04/08 2009/03/09 2008/10/14 2008/10/13 2008/01/07 2007/05/29 2006/04/04 2006/04/04 - round table 2005/05/18 2004/05/18 External activities Conferences and seminars Annual competition International conferences Contact us Fanpage FB
 
 
 
dr Rafał Prostak

Wykształcenie akademickie:

 • 1997-2002 – Studia doktoranckie w Katedrze Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • 1992-1997 – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Politycznych. Studia magisterskie ukończone z wyróżnieniem.

 • 1995-1996 – Uniwersytet Północnej Karoliny w Charlotte (USA).

 Stopnie naukowe:

 • 9 lipca 2002 – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, uzyskany w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Tytuł dysertacji: Komunitarystyczna krytyka “Teorii sprawiedliwości” Johna Rawlsa. Cnota i dobro wspólne we współczesnym liberalizmie amerykańskim.

 • 14 lipca 1997 – stopień magistra nauk społecznych i politycznych, uzyskany w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

 Stypendia i granty:

 • 2001 – The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund: grant badawczy przygotowujący do doktoratu, zrealizowany w Univeristy of North Carolina at Charlotte (USA).

 • 2001 – Program TEMPUS: udział w sesji szkoleń z zakresu funduszy strukturalnych UE w Uniwersytecie Aix-n-Provence (Francja).

 • 1995/1996 – Joan Smith Fellowship: roczne studia w UNCCharlotte (USA).

 Przedmiot zainteresowań akademickich:

 • System polityczny Unii Europejskiej
 • System ochrony praw człowieka
 • Współczesna filozofia polityczna
 • Amerykański system polityczny

Miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko:

 • Od 1 III 2011 – adiunkt w Katedrze Europejskiej Integracji Gospodarczej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • 1 X 2009 – 1 III 2012 – kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Gospodarczych Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • 1 X 2006 – 30 IX 2009 – dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • 1 X 2005 – 30 IX 2006 – prodziekan ds. studenckich Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • 1 X 2005 – 30 IX 2012 – adiunkt na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • 1 X 2002 – 30 IX 2005 – asystent w Zakładzie Prawnej i Politycznej Ochrony Praw Człowieka, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Publikacje:

 a) Prace monograficzne

 • Teista w demoliberalnym świecie. Recz o amerykańskich rozważaniach wokół rozumnej polityki. Wydawnictwo Ośrodka Myśli Politycznej, Kraków 2014
 • Rzecz o sprawiedliwości. Komunitarystyczna krytyka współczesnego liberalizmu amerykańskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004

b) Artykuły i rozdziały w książkach

 • Małżeństwa jednopłciowe i interes publiczny w orzecznictwie amerykańskiej judykatywy, „Przegląd Sejmowy”, 2 (121), 2014
 • Kondycja europejskiego projektu politycznego a procesy polityczne zachodzące w środowisku zewnętrznym Unii Europejskiej. Kilka uwag o styczniowym wystąpieniu Davida Camerona w H. Tendera-Właszczuk (red) Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, Difin, Kraków 2014
 • Dorobek polskiej prezydencji w działaniach zewnętrznych Unii Europejskiej, w: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej H. Tendera-Właszczuk (red), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013
 • Ocena lizbońskiej reformy unijnych instytucji w perspektywie traktatowego postulatu wzmocnienia demokratycznego charakteru UE w H. Tendera-Właszczuk (red.) Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012
 • Republika amerykańska – nadzwyczaj żywotna utopia?, „Kultura i polityka”, nr 9/2011
 • Kontraktualne korzenie amerykańskiego konstytucjonalizmu. Między rozumem, doświadczeniem i wiarą – „Politeja”, nr 3 (17)/ 2011
 • Doktrynalne podstawy relacji państwo-Kościół w Stanach Zjednoczonych w orzecznictwie federalnego Sądu Najwyższego, „Przegląd Sejmowy” 5 (106)/2011
 • In WHAT we trust? Jak religia obywatelska dzieli Amerykanów, „Znak”, 679/2011
 • Prawo do dziecka, „Znak”, 671/2011
 • Patriotyzm po amerykańsku, „Znak”, 664/ 2010
 • Polityka liberalna i religia. Refleksje nad rozumem publicznym Johna Rawlsa i koncepcjami pokrewnymi, “Kultura i Polityka. Zeszyty Naukowe WSE”, vol. 6, 2009
 • Rawlsowska „sprawiedliwość jako bezstronność”. Rekonstrukcja podstawowych założeń i twierdzeń “Teorii sprawiedliwości” oraz ich krytyka z pozycji komunitarystycznych, “Kultura i Polityka. Zeszyty Naukowe WSE”, vol. 2-3, 2008
 • „Sprawiedliwość jako bezstronność” Johna Rawlsa: teoretyczna podbudowa „demokracji właścicielskiej” czy „państwa dobrobytu” (welfare state)? w: G. W. Sienkiewicz, Egalitaryzm demokratyczny. Podstawy teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008
 • Polityka i konstytucja. Refleksje nad prawem do prywatności w kontekście orzecznictwa Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, “Civitas. Studia z filozofii polityki”, vol. 10, 2007
 • William H. Rehnquist i jego stanowisko w przedmiocie konstytucyjnego opisu relacji państwo-Kościół w Stanach Zjednoczonych w:  A. Mania and P Laidler (ed), Amerykańska demokracja w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007
 • Relacje transatlantyckie po 11 września. Amerykańska i europejska odpowiedź na zagrożenia dla pokoju światowego, ”Pressje” vol. VI-VII, 2005
 • Wyznaniowe tło politycznego sporu. Akomodacjonizm i separatyzm. Studium relacji państwo-Kościół w Stanach Zjednoczonych, „Politeja” nr 4, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005
 • Liberalna autonomia, komunitarystyczna heteronomia. Charles Taylor jako krytyk „Teorii Sprawiedliwości” Johna Rawlsa. Publikacja w: Aktualności wolności. Wybór tekstów, (pod red.) B. Misztal i M. Przychodzień, Aletheia 2005
 • The Separation of Church and State in the United States. Roy Moore and the Ten Commandments Controversy, “Ad Americam”, vol. 6, 2005, Wydawnictwo UJ, Kraków
 • Żywotny interes państwa” a ograniczenia swobody praktyk religijnych. Oddawanie honorów fladze państwowej w Stanach Zjednoczonych a Świadkowie Jehowy, „Politeja” nr 2, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004
 • „Invocatio Dei” – spór o miejsce Boga w Traktacie Konstytucyjnym UE a doświadczenia amerykańskie, w: Państwo i społeczeństwo w XXI wieku, (pod red.) B. Bednarczyk, Kraków 2004
 • Konstytucyjne gwarancje wolności religijnej w porządku prawnym USA, w: Zrozumieć politykę. Główne problemy teorii polityki i współczesnej myśli politycznej, (pod red.) R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, J. Modrzyńska, Toruń 2004
 • Sprawa Newdow v. U.S. Congress w kontekście konstytucyjnej zasady neutralności światopoglądowej państwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki, „Państwo i Prawo”, zeszyt 3 (697), 2004, Warszawa
 • Deontology and the Kantian Perspective of A Theory of Justice by John Rawls, “Ad Americam”, vol. 2, 2001, Wydawnictwo Uniwersyteckie UJ, Kraków
 • Presidential Prerogatives in the Field of Foreign Policy: The Constitutional Perspective, “Ad Americam”, vol. 2, 2001, Wydawnictwo Uniwersyteckie UJ, Kraków
 • Evolution of Rawls’s Conception of Justice in the Context of Communitarian Critique, “Ad Americam”, vol. 1, 2000, Wydawnictwo Uniwersyteckie UJ, Kraków

 Prowadzone zajęcia:

 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE
 • Państwa członkowskie UE
 • Perspektywy rozwoju Europy i Polski
 • Europa w stosunkach międzynarodowych
 • Europejski system ochrony praw podstawowych
 • Wybrane problemy współczesnej demokracji
 • Państwo i władza w Europie
 • Struktura i funkcjonowanie Unii Europejskiej
wstecz do początku
 
 
 
Polecamy / Recommended: