Home Jean Monnet CoE Czym jest JM CoE? Katedra Jean Monnet Misja i cele Działalność Konferencje naukowe Konferencja kwiecień 2010 Wykład p. ambasadora H. Winklera 19 maja 2009 Symulacje obrad RE 8 kwietnia 2009 Wykład prof. J. Buzka 13-14 października 2008 29 maja 2007 18 maja 2005 18 maja 2004 Konferencje Wspólna Europa Konferencja 2007 Konferencja 2006 Konferencja 2005 Konferencja 2004 Konkurs Europę warto poznać 2008 (4. edycja) 2007 (3. edycja) 2006 (2. edycja) 2005 (1. edycja) Katedra EIG Pracownicy Helena Tendera-Właszczuk Wojciech Bąba Aleksandra Pleśniarska Rafał Prostak Magdalena Zajączkowska Katarzyna Cymbranowicz Działalność dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne Informacje dla seminarzystów Konferencje dydaktyczne Działalność naukowa Publikacje Badania statutowe Konferencje naukowe Współpraca międzynarodowa Publikacje Katedry Kierunek "Europeistyka" Charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Informacje dla kandydatów Przedmioty Wykładowcy Koło Naukowe Integracji Europejskiej KNIE w Brukseli KNIE na XX Forum Ekonomicznym Udział w obchodach Dnia Europy 2010 Konferencja Polityka Wschodnia Konferencja Partnerstwo Wschodnie Festiwal Nauki 2009 Wykład otwarty dr Marty Wajdy-Lichy Wyjazd studyjny do Lwowa Specjalności Biznes i współpraca na rynku UE Menedżer projektów europejskich Wykaz przedmiotów na specjalnościach Osoby prowadzące zajęcia Praca i staże Linki Materiały KEIG Polecane strony Źródła danych Ośrodki naukowe Kontakt In English  Jean Monnet CoE Staff Helena Tendera-Wlaszczuk Teaching activities European Studies programme European Studies graduate profile Bachelor and Master Courses Research activities Research projects Books published Scientific papers 2008 Scientific papers 2009 Conferences and seminars (UEK) 2009/06/29 2009/05/19 2009/04/23-24 2009/04/08 2009/03/09 2008/10/14 2008/10/13 2008/01/07 2007/05/29 2006/04/04 2006/04/04 - round table 2005/05/18 2004/05/18 External activities Conferences and seminars Annual competition International conferences Contact us Fanpage FB
 
 
 
Konferencja Partnerstwo Wschodnie

19 maja 2009 roku w Nowej Auli na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się konferencja „Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej oraz wyzwania przed nią stojące”. Została ona zorganizowana przez Koło Naukowe Integracji Europejskiej, działające przy Katedrze Europejskiej Integracji Gospodarczej. Organizatorami konferencji były także Jean Monnet Centre Of Excellence oraz Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej. Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara oraz Polska Fundacja Imienia Roberta Schumana. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Jego Magnificencja Prorektor ds. Naukowych prof. dr hab. Andrzej Malawski, który podkreślił, iż tematyka poruszona w konferencji jest ważna i aktualna, a debata prowadzi do nowego spojrzenia na problemy, które dotyczą całej Unii Europejskiej.Jako pierwszy ze swoim wykładem wystąpił Konsul Ukrainy w Krakowie Oleg Finogenov. Jego referat obfitował w dane statystyczne, które przybliżyły uczestnikom konferencji faktyczny stan współpracy gospodarczej pomiędzy Ukrainą, a Polską oraz całą Unią Europejską.  Bardzo ważny okazał się dla Ukrainy rok 2008. Przede wszystkim kraj ten został członkiem WTO, a także rozpoczął negocjacje w sprawie podpisania z Unią Europejską tzw. umowy stowarzyszeniowej. W okresie tym Ukraina rozpoczęła również dialog z Europą Zachodnią w sprawie zniesienia wiz dla swoich obywateli wjeżdżających na terytorium krajów Unii Europejskiej. Konsul odniósł się także do światowego kryzysu gospodarczego przedstawiając środki antykryzysowe podjęte przez rząd Ukrainy. Główny nacisk został położony na stabilizację systemu bankowego oraz priorytetowe działania mające na celu przewidywanie skutków kryzysu. Zostały także powołane specjalne komisje nadzorcze, a także przyjęto powiatowy program gospodarczy. Działania te mają na celu uniknięcie stagnacji gospodarczej, a także ochronę przemysłu metalurgicznego, chemicznego, lekkiego oraz rolniczego. Wielokrotnie zostało podkreślone, iż Polska jest partnerem strategicznym dla Ukrainy, nie tylko w dziedzinie gospodarczej, ale także politycznej przyczyniając się do uzyskania niepodległości przez ten kraj. Dla potwierdzenia tego stanu rzeczy zostały przytoczone dane statystyczne, z których wynika, że Polska zajmuje pierwsze miejsce jako partner gospodarczy w Europie, oraz 3 miejsce biorąc pod uwagę cały świat. Na koniec zostały przedstawione priorytetowe działania Ukrainy na najbliższy okres, do których wliczone zostały działania na rzecz likwidacji szarej strefy gospodarczej, restrukturyzacja obszaru administracji państwowej w celu dostosowania jej do standardów Unijnych. Po wystąpieniu Konsula padło wiele pytań od studentów, miedzy innymi ze strony Prezesa KNIE Szymona Zawiłło, który spytał o współpracę Ukrainy z Komisją Europejską. Konsul Finogenov odpowiedział, iż współpraca ta znajduje się we wczesnym stadium, a Partnerstwo Wschodnie będzie kolejnym krokiem na drodze Ukrainy do Unii Europejskiej. Drugim wystąpieniem był referat prof. dr hab. Heleny Tendery – Właszczuk. Na wstępie profesor zauważyła jak istotnym problemem jest kwestia podziału Europy. Jej zdaniem umowy o partnerstwie Unii Europejskiej z Ukrainą to dopiero pierwszy krok na drodze otwierania się Unii na wschodnich sąsiadów. W rozmowach na temat stowarzyszenia Ukrainy z WTO oraz Unii Europejskiej istotne były głównie trzy aspekty. Do pierwszego należy zaliczyć udział Ukrainy w WTO, rynek usług oraz prawo ochrony intelektualnej. Kolejny aspekt to bezwizowy ruch na granicy z Ukrainą oraz wsparcie wschodnich krajów przez Unię Europejską. Profesor Tendera – Właszczuk nie omieszkała wspomnieć także o barierach stojących na integracji państw Unii Europejskiej z ich wschodnimi partnerami. Przede wszystkim została podkreślona bariera mentalna ludności krajów wschodnio europejskich, ale także poruszono aspekt geograficzny ,który mówi, iż kraj pretendujący do członkowstwa w Unii Europejskiej musi „leżeć w Europie”. Chociaż dalsze rozszerzenie Unii Europejskiej wzbudza wiele kontrowersji, przytoczone przez panią profesor fakty, iż w 2020 roku populacja Unii Europejskiej będzie stanowiła ledwie 6% populacji światowej, przemawiają za integracją nowych państw. Bardzo interesujące były poruszone cztery typy relacji Unii Europejskiej z resztą świata tj. integracja funkcjonalna czyli tzw. kraje sąsiednie typu A, do których należą państwa Europy Wschodniej. Następnie historyczna odpowiedzialność krajów, czyli tzw. typ krajów B, do których wliczane są byłe kolonie państw europejskich. Kraje, z którymi jest możliwa współpraca ze względu na język min. USA, Brazylia, Indie to typ C. Ostatnim typem D są kraje, z którymi Unię Europejską łączy najmniej czyli Sudan, Japonia, Chiny. Profesor Tendera - Właszczuk  scharakteryzowała także projekt polsko szwedzki, który zakłada pogłębienie współpracy dwustronnej m.in. w dziedzinie imigracji. Istotna jest także kooperacja Unii Europejskiej z 6 krajami Europy Wschodniej plus ewentualnie Rosji. Obszar tej współpracy obejmuje politykę i bezpieczeństwo, granice oraz ruch osobowy, światowy wymiar społeczny i finanse. Kontynuacją tematyki poruszonej przez Profesor Tenderę – Właszczuk było wystąpienie Róży Marii Gräfin von Thun und Hohenstein, ówczesnej Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, a obecnie Posłanki do Parlamentu Europejskiego. Pierwszym problemem poruszonym w tym wystąpieniu był szczyt Partnerstwa Wschodniego, który odbył się 7 maja 2009 roku. Polska razem ze Szwecją przedstawiły propozycję „otwarcia drzwi na wschód” podkreślając konieczność zaangażowania wschodniego. Niewątpliwym sukcesem Polski było zainteresowanie innych krajów Unii Europejskiej kwestiami, które Polskę dotyczą bezpośrednio. Głównym celem Partnerstwa Wschodniego jest zbliżenie zainteresowanych krajów do Unii Europejskiej oraz stworzenie dogodnych do tego procesu warunków. Róża Thun podkreślała znaczący fakt nie wspominania przez państwa żadnej konkretnej daty, a mówienie jedynie o ‘wsparciu sąsiadów’, który ma prowadzić w przyszłości do umów stowarzyszeniowych. By kraje współpracowały ze sobą, konieczny jest rozwój nie tylko strefy wolnej od wiz, ale także ułatwienia w obszarze współpracy handlowej. Unia Europejska podejmuje także współpracę techniczną, która obejmuje między innymi organizację szeregu kursów oraz szkoleń. Cały proces jest jednak w znacznym stopniu uzależniony od zaangażowania partnerów wschodnich. Róża Thun przedstawiła także ciekawy kalendarz prac ustalony na rzecz współpracy ze wschodnimi partnerami Unii Europejskiej. Padła także propozycja utworzenia tzw. Zgromadzenia Parlamentarnego ds. Wschodnich oraz forum społeczno obywatelskiego przekraczającego granice Schengen na Wschodzie. Bardzo istotny jest głos Polski w sprawie ustalania budżetu na lata 2013 – 2020, gdzie muszą się znaleźć środki na pogłębianie programu Partnerstwa Wschodniego. Na pytanie profesor Tendery – Właszczuk o rozszerzenie Unii Europejskiej o Turcję, Róża Thun wyrażała się sceptycznie nie wykluczając jednak możliwości głębokiej współpracy Unii Europejskiej z Turcją. Wystąpienie pani Thun wywołało interesującą dyskusję ze studentami, którzy pytali między innymi o bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz jej współpracę ze Szwecją na rzecz rozwoju Partnerstwa Wschodniego. Róża Thun podkreślała za każdym razem, iż w rozmowach między państwami bardzo ważne jest elastyczne podejście do problemów. Pan dr hab. Edward Molendowski postawił tezę, że Partnerstwo Wschodnie może prowadzić ostatecznie do oddalenia krajów europy wschodniej od perspektywy integracji z Unia Europejską. W odpowiedzi Róża Thun podkreślała jak niewielki procent budżetu Unii Europejskiej jest przekazywany na ten program. Jej zdaniem w obecnym momencie jest to najlepsza forma współpracy Unii Europejskiej z jej wschodnimi sąsiadami, gdyż trzeba zaczynać od małych kroków dążąc nawet do wielkich celów. Ostatnim był referat prof. UEK Aleksandra Surdeja, który dotyczył kwestii stopniowania samego członkowstwa, oraz dylematów rozwoju Unii Europejskiej w świetle ekonomicznej teorii klubów. Klub, w rozumieniu tej teorii, to dobrowolny związek powstały w celu dostosowania dóbr publicznych charakteryzujący się wykluczalnością z konsumpcji. Pan Profesor omówił jak kształtuje się odpowiedzialność Unii Europejskiej za typy dóbr publicznych. Zwrócił także uwagę na fakt, iż dalsze rozszerzanie Unii prowadzi do pogłębiającej się wewnętrznej różnorodności. Tym samym stawianie na wytwarzanie jednorodnych dóbr dla całego ‘klubu golfowego’ jak nazywa profesor Surdej Unię Europejską, staje się coraz mniej korzystne. Prowadzi to do wzrostu kosztów związanych z niedopasowaniem określonych dóbr do faktycznych potrzeb. Należy uwzględnić obszar tzw. 3P czyli „partnerstwa, problemów oraz preferencji”. Unia Europejska i jej struktury zmieniają się w odpowiedzi na zmianę jej charakteru jako klubu. Zróżnicowanie 3P prowadzi do wewnętrznej różnorodności. Zdaniem profesora nie istnieje model docelowy integracji. Państwa powinny zdawać sobie sprawę z rozmiarów organizacji jaką jest Unia Europejska i przyjąć model wewnętrznego zróżnicowania ze względu na współpracę między państwami członkowskimi. Tym samym nowo przyjęte państwa muszą nauczyć się forsować swoje rozwiązania problemów, które bezpośrednio ich dotyczą. Najlepszą drogą do tego jest tworzenie zróżnicowanych koalicji wewnątrz całego ugrupowania.

Szymon Zawiłło, Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej oraz wyzwania przed nią stojące, Kurier UEK, nr 6(30) 2009, str. 52.

wstecz do początku
 
 
 
Polecamy / Recommended: