Home Jean Monnet CoE Czym jest JM CoE? Katedra Jean Monnet Misja i cele Działalność Konferencje naukowe Konferencja kwiecień 2010 Wykład p. ambasadora H. Winklera 19 maja 2009 Symulacje obrad RE 8 kwietnia 2009 Wykład prof. J. Buzka 13-14 października 2008 29 maja 2007 18 maja 2005 18 maja 2004 Konferencje Wspólna Europa Konferencja 2007 Konferencja 2006 Konferencja 2005 Konferencja 2004 Konkurs Europę warto poznać 2008 (4. edycja) 2007 (3. edycja) 2006 (2. edycja) 2005 (1. edycja) Katedra EIG Pracownicy Helena Tendera-Właszczuk Wojciech Bąba Aleksandra Pleśniarska Rafał Prostak Magdalena Zajączkowska Katarzyna Cymbranowicz Działalność dydaktyczna Zajęcia dydaktyczne Informacje dla seminarzystów Konferencje dydaktyczne Działalność naukowa Publikacje Badania statutowe Konferencje naukowe Współpraca międzynarodowa Publikacje Katedry Kierunek "Europeistyka" Charakterystyka kierunku Sylwetka absolwenta Informacje dla kandydatów Przedmioty Wykładowcy Koło Naukowe Integracji Europejskiej KNIE w Brukseli KNIE na XX Forum Ekonomicznym Udział w obchodach Dnia Europy 2010 Konferencja Polityka Wschodnia Konferencja Partnerstwo Wschodnie Festiwal Nauki 2009 Wykład otwarty dr Marty Wajdy-Lichy Wyjazd studyjny do Lwowa Specjalności Biznes i współpraca na rynku UE Menedżer projektów europejskich Wykaz przedmiotów na specjalnościach Osoby prowadzące zajęcia Praca i staże Linki Materiały KEIG Polecane strony Źródła danych Ośrodki naukowe Kontakt In English  Jean Monnet CoE Staff Helena Tendera-Wlaszczuk Teaching activities European Studies programme European Studies graduate profile Bachelor and Master Courses Research activities Research projects Books published Scientific papers 2008 Scientific papers 2009 Conferences and seminars (UEK) 2009/06/29 2009/05/19 2009/04/23-24 2009/04/08 2009/03/09 2008/10/14 2008/10/13 2008/01/07 2007/05/29 2006/04/04 2006/04/04 - round table 2005/05/18 2004/05/18 External activities Conferences and seminars Annual competition International conferences Contact us Fanpage FB
 
 
 
Konferencja Polityka Wschodnia

W dniu 14 grudnia 2009 roku, w Starej Auli Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyła się konferencja naukowa „Polityka Wschodnia Unii Europejskiej” zorganizowana przez Jean Monnet  Centre of Excellence, Katedrę Europejskiej Integracji Gospodarczej oraz Koło Naukowe Integracji Europejskiej UEK. Patronem prasowym tego wydarzenia był dwumiesięcznik Nowa Europa Wschodnia.Konferencję uroczyście otworzył dziekan wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego, Profesor UEK dr hab. Kazimierz Zieliński. W swym wystąpieniu podkreślił rolę debaty nad wschodnim wymiarem Unii Europejskiej oraz znaczenie tego regionu dla partnerów w Unii. Całą konferencję prowadziła prof. dr hab. Helena Tendera - Właszczuk, kierownik Katedry Europejskiej Integracji Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego. Pani Profesor, po oficjalnym powitaniu wszystkich gości, wprowadziła zebranych w tematykę stosunków Unii Europejskiej ze Wschodem przedstawiając historię oraz założenia programu Partnerstwa Wschodniego oraz Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.Pierwsze wystąpienie zostało wygłoszone przez Konsula Republiki Ukrainy w Krakowie, Olega Finogenova. Podkreślał on wagę jaką dla tego kraju ma Partnerstwo Wschodnie. Państwo to podejmuje wiele działań, które mają zwiększyć jego aktywność na arenie międzynarodowej oraz zapewnić mu stabilny rozwój. Warto tutaj wymienić choćby takie wydarzenia jak członkostwo Ukrainy w WTO, a także rozpoczęte negocjacje w sprawie umów stowarzyszeniowych z Unią Europejską. Konsul podkreślił także rolę jaką odegrała Polska na drodze Ukrainy do demokracji. Według niego nasz kraj jest bardzo ważnym, strategicznym partnerem dla Ukrainy, zaś stosunki między obydwoma państwami powinny być zacieśniane, a pola współpracy stopniowo rozszerzane. Na koniec zostały przedstawione priorytetowe działania Ukrainy na najbliższy okres, do których wliczone zostały działania na rzecz likwidacji szarej strefy gospodarczej oraz restrukturyzacja obszaru administracji państwowej w celu dostosowania jej do standardów Unii Europejskiej.Kolejny wykład został wygłoszony przez Konsula Honorowego Królestwa Szwecji w Krakowie, Janusza Kahla. Starał się on w szerokim stopniu nakreślić słuchaczom rolę Szwecji w programie Partnerstwa Wschodniego, zwłaszcza przez pryzmat jej prezydencji, która przypadała na drugie półrocze 2009 roku. W swoim referacie Konsul wyliczył działania podejmowane na rzecz rozwoju dialogu między Unią Europejską, a krajami Europy Wschodniej. Przybliżył zebranym założenia Europejskiej Polityki Sąsiedztwa oraz perspektywy rozszerzenia programu Partnerstwa Wschodniego na pozostałe kraje regionu. Przedstawiciel Szwecji podkreślił, że istotnym elementem w relacjach Unii Europejskiej z jej wschodnimi sąsiadami jest postawa Federacji Rosyjskiej, dlatego też Unia Europejska kładzie silny nacisk na współpracę z tym państwem. Ważną konkluzją było stwierdzenie, że Rosja wcale nie zdaje się być chętna przeciwdziałaniu programowi Partnerstwa Wschodniego. Trzeci z kolei referat został zaprezentowany przez Redaktora Naczelnego dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia, Andrzeja Brzezieckiego. Jego główną tezę stanowiło stwierdzenie, iż Unia Europejska może i powinna rozwijać się na wschód, między innymi ze względów  kulturowych. Jednocześnie nie może ona lekceważyć Rosji z powodu ogromnego wpływu, jaki wywiera ona w regionie. Mimo, iż Federacja straciła rolę dominującego mocarstwa nadal jest bardzo istotnym ogniwem w łańcuchu politycznych i kulturowych powiązań między państwami Europy Wschodniej. Redaktor Brzeziecki podkreślił także fakt, iż takie państwa jak Ukraina czy Mołdawia są bliższe Unii Europejskiej niż pozornie to wygląda. Dlatego właśnie Unia Europejska powinna poważnie podchodzić do relacji z tymi państwami. Ostatnim wystąpieniem była prezentacja Rafała Lisiakiewicza, specjalisty do spraw polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Swą wypowiedź rozpoczął od przedstawienia głównych kierunków polityki zagranicznej prowadzonej przez Rosję. Są nimi relacje z Unią Europejską, Wspólnotą Niepodległych Państw oraz ze Stanami Zjednoczonymi. Jak wynikało z wypowiedzi Pana Lisiakiewicza naczelnym celem Federacji Rosyjskiej jest odzyskanie wpływów utraconych w wyniku rozpadu ZSRR, zwłaszcza wobec krajów WNP. Jednocześnie dąży ona do odzyskania statusu światowego mocarstwa. Ciekawym aspektem polityki zagranicznej Rosji jest także jej współpraca z Chinami, która ma stanowić przeciwwagę dla kontaktów z Unią Europejską. Warta uwagi jest także konkluzja, iż Rosja stara się rozbić solidarność nowych państw członkowskich Unii Europejskiej poprzez umiejętne posługiwanie się środkami gospodarczymi. Od roku 2000 kraje Europy Środkowej stają się  także polem ponownej, intensywnej aktywności dyplomatycznej tego kraju. Rosja stara się także wpływać na prowadzoną politykę Unii Europejskiej tak, by nowoprzyjęte państwa, jako bardziej dla niej krytyczne, nie miały większego wpływu strategię całej Wspólnoty. Podsumowując swoją wypowiedź, Rafał Lisiakiewicz zaznaczył, że Federacja Rosyjska przeciwdziała i będzie przeciwdziałać zaangażowaniu Unii w regionie, sama zaś systematycznie dąży do uzyskania na nią coraz większego wpływu.To jak trudnym i złożonym tematem jest rola Federacji Rosyjskiej w programie Partnerstwa Wschodniego można było zauważyć w dyskusji, która nastąpiła po ostatniej wypowiedzi. W dyskusji toczącej się zarówno między zebranymi na Starej Auli studentami, a panelistami, jak i między samymi panelistami ścierały się dwa główne poglądy. Część uczestników dyskusji broniła tezy, że Partnerstwo Wschodnie nie leży według Rosji w jej interesie i w związku z czym będzie usiłowała mu przeciwdziałać na forum Unii i mieszając się do wewnętrznej polityki państw zaangażowanych w program. Część zaś uważała, że Rosja nie ma nic przeciwko Partnerstwu Wschodniemu, tym bardziej że ona sama zyska na stabilizacji w ościennych państwach. Kolejnym poruszonym przez studentów UEK tematem była współpraca Mołdawii z Unią Europejską, zaś ostatnia dyskusja poświęcona była procesowi demokratyzacji Białorusi. Redaktor Brzeziecki po nakreśleniu panującej w tym kraju sytuacji politycznej oraz roli opozycji demokratycznej skonkludował, że pomimo poczynionych pewnych postępów, przemiany demokratyczne przebiegają zbyt wolno i na pewno nie przyśpieszą przy obecnie panującej tam władzy.

Kamila Brzozowska, Szymon Zawiłło: Polityka Wschodnia Unii Europejskiej, Kurier UEK, nr 1(33) 2010, str. 26-27.

wstecz do początku
 
 
 
Polecamy / Recommended: